Prezes Rady Ministrów przychylił się do wniosku sędziego Jacka Czai, dotychczasowego podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i odwołał go z zajmowanego stanowiska (z dniem 15 marca 2011 r.).

Zmiana związana jest z przejściem sędziego Czai do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jacek Czaja jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, dotychczas był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Grzegorz Wałejko (ur. 5 maja 1962 r. w Suwałkach) jest sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie. Dotychczas zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na tamtejszym uniwersytecie. W latach 1990 -1997 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Lubartowie. Od 1997 r. sędzia Sądu Wojewódzkiego, a następnie Sądu Okręgowego w Lublinie, specjalizujący się w sprawach cywilnych.

W 2003 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego. W latach 2004-2008 pełnił czynności sędziego kontaktowego w zakresie współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych dla obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Od 2004 r. do 2008 r. - pełniący funkcję wizytatora w sprawach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach z zakresu obrotu międzynarodowego. Od 2004 r. - wykładowca na aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie z zakresu prawa europejskiego i obrotu międzynarodowego oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego. W latach 2009-2010 wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu obrotu międzynarodowego.

Od 2008 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych.

Przedstawiciel Polski w Europejskiej Komisji do spraw Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ).

Nowy Podsekretarz Stanu nadzorować będzie te same komórki organizacyjne, nad którymi nadzór sprawował dotychczasowy wiceminister: Departament Sądów Powszechnych, Departament Kadr, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.