O poniedziałkowym wyroku informuje fundacja Leszka Balcerowicza, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zwraca uwagę, że to już siódmy wyrok w tej sprawie, w którym sąd opowiedział się za jawnością procesu naboru do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Znowelizowana w grudniu 2017 r. ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadziła nową procedurę wyboru 15 członków KRS spośród sędziów. W miejsce środowisk sędziowskich prawo wyboru uzyskał Sejm. Kandydatów, których ostatecznie zgłosiło się tylko 18, wybrano głosami posłów PiS i Kukiz'15.

FOR przypomina, że z chwilą rozpoczęcia przez Marszałka Sejmu procedury zgłaszania kandydatów na członków nowej KRS, organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele podjęli próby uzyskania imion i nazwisk sędziów, którzy podpisali listy poparcia. Nowa ustawa o KRS przyznała bowiem prawo wskazania kandydata przez grupę 2000 obywateli lub 25 sędziów.

W odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, Szef Kancelarii Sejmu, Minister Sprawiedliwości i Prezes NSA odmówili ujawnienia nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej KRS.

FOR zauważa, że żadna z tych argumentacji nie znalazła uznania w oczach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W ostatnim z orzeczeń, z 27 maja 2019 r., WSA orzekł, że prawo do prywatności sędziów sądów administracyjnych, którzy podpisali listy poparcia kandydatów do KRS, nie stoi na przeszkodzie ujawnienia ich imion i nazwisk. Ustawodawca przyznał bowiem grupom sędziów ekskluzywny przywilej wskazywania kandydatów do nowej KRS, co ma swój wyraz w tym, że skuteczne zgłoszenie wymaga jedynie 25 podpisów, a nie 2000, jak w przypadku grup obywateli. Sędziowie zaś są osobami pełniącymi funkcje publiczne, a ich dobrowolny udział w wyborach do nowej KRS jest związany z pełnieniem urzędu sędziego.

- Tym samym sąd pierwszej instancji już po raz siódmy opowiedział się za jawnością procesu naboru do nowej KRS - podsumowuje FOR.