Wsparcie rodziny pozostającej w kryzysie ma dawać tzw. system pieczy zastępczej, czyli zespół osób, instytucji i działań mających zapewnić czasową opiekę i wychowanie dzieciom, gdy nie mogą ich wychowywać ani sprawować nad nimi opieki rodzice – z różnych powodów, np. z swojej nieporadności lub uzależnienia albo stosowania przemocy. Piecza zastępcza jest organizowana w dwóch zasadniczych formach: jako piecza zastępcza rodzinna lub instytucjonalna. Rodzinna może być sprawowana w formie rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej lub zawodowej (w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub specjalistycznej: dla małoletnich matek, dzieci niepełnosprawnych lub umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich) albo rodzinnego domu dziecka. Z kolei instytucjonalną sprawuje się w trzech formach: placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.