Wkład Grupy Roboczej I do Szóstego Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, opublikowanego w sierpniu 2021 r., zdecydowanie potwierdził, że działalność człowieka przyczyniła się do ocieplenia atmosfery, oceanów i lądu. Wystąpiły szerokie i gwałtowne zmiany w atmosferze, oceanach, kriosferze i biosferze. Warunki meteorologiczne w 2021 r. były nieprzewidywalne, o czym świadczy zarówno burza śnieżna w amerykańskim stanie Teksas, która poważnie uszkodziła lokalny system energetyczny, jak i rekordowe temperatury sięgające prawie 50 stopni Celsjusza na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Z tego samego powodu Europę Zachodnią i Chiny nawiedziła fala ulewnych deszczy. Ponadto Tajwan doświadczył najgorszej suszy od ponad 50 lat, po której nastąpiły wyjątkowo obfite opady deszczu. Wyraźnie widać, jak znacząco zmiany klimatyczne wpłynęły na cały świat.

W obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych, które stanowią wyzwanie dla całego świata, Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa wszystkie kraje do wdrożenia porozumienia paryskiego i podjęcia bardziej proaktywnych działań. Jako odpowiedzialny członek społeczności międzynarodowej Tajwan dąży do integracji z globalnymi wysiłkami na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych.

Tajwan: Zerowa emisja do 2050 roku

Prezydent Tsai Ing-wen w tegorocznym oświadczeniu z okazji Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia podkreśliła, że celem świata, w tym Tajwanu, jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Przedstawiła również jasne cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Tajwanu. Na 33. posiedzeniu Krajowej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju premier Su Tseng-chang ogłosił włączenie celu zerowej emisji netto do 2050 r. do projektu nowelizacji ustawy o redukcji i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych, co świadczy o determinacji Tajwanu w aktywnych staraniach o obniżenie emisji dwutlenku węgla. Równolegle z innymi istotnymi poprawkami zostanie wprowadzonych więcej silniejszych mechanizmów zarządzania oraz systemów motywacyjnych. Doprowadzą one do zwiększenia efektywności zarządzania, wprowadzenia mechanizmów ustalania cen emisji dwutlenku węgla i dostosowania strategii w zakresie zmian klimatycznych. Takie środki mają na celu przyciągnięcie prywatnych inwestycji w badania i rozwój, a także zachęcenie społeczeństwa do udziału w zrównoważonym rozwoju Tajwanu.

Tajwan wyznaczył długoterminowe cele redukcji gazów cieplarnianych i planuje racjonalną ścieżkę do osiągnięcia zerowej emisji netto w 2050 roku. Yuan Wykonawczy koordynował pracę właściwych ministerstw i agencji, powołał grupę roboczą ds. zerowych emisji netto i zwrócił się o profesjonalne konsultacje z akademią nauk Academia Sinica i Industrial Technology Research Institute. Utworzono cztery grupy robocze w celu skoncentrowania się na obszarach energetyki zdekarbonizowanej, przemysłu i efektywności energetycznej, ekologicznego transportu i elektryfikacji pojazdów oraz technologii o ujemnym śladzie węglowym, aby przeprowadzić międzyresortowe oceny techniczne. W zakresie polityki energetycznej i przemysłowej, krótko-, średnio- i długoterminowe wskaźniki na lata 2030, 2040 i 2050 zostaną wyznaczone po drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto. Ponadto Agencja Ochrony Środowiska (EPA) oraz inne właściwe ministerstwa i agencje rozpoczęły publiczne konsultacje w sprawie wypracowania wizji na rok 2050 w celu ułatwienia dialogu społecznego w kluczowych kwestiach, takich jak pochłaniacze dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie, budynki o zerowym śladzie netto, ekologiczny transport, przemysł węglowy, instrumenty ekonomiczne i sprawiedliwa transformacja. Przy zróżnicowanym udziale każdego z sektorów oraz inwestycjach badawczo-rozwojowych w innowacyjne technologie, Tajwan będzie poszukiwał najbardziej odpowiedniej ścieżki zarządzania klimatem w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Pandemia COVID-19 pokazała, że przemysł na Tajwanie jest niezawodnym i znaczącym partnerem w globalnym łańcuchu dostaw. Kraje na całym świecie stopniowo proponowały kolejne cele dotyczące osiągnięcia zerowych emisji netto, aby doprowadzić do rozwinięcia gospodarki o zerowej emisji dwutlenku węgla. Rząd Tajwanu dąży do sformułowania jasnej i kompleksowej ścieżki redukcji emisji dwutlenku węgla oraz strategii zielonego wzrostu. Kluczową rolę w tych wysiłkach odgrywa współpraca z prywatnymi przedsiębiorstwami. Tajwański sojusz klimatyczny, utworzony przez osiem firm ICT, wyznaczył sobie cel wykorzystania energii odnawialnej w 100% w swoich procesach produkcyjnych do 2050 roku. Ponadto zamierza poprowadzić innych producentów w łańcuchu dostaw w kierunku osiągnięcia tego wspólnego celu. Tajwański sojusz na rzecz zerowej emisji netto, utworzony przez branże tradycyjnego przemysłu, technologiczne, finansowe i usługowe, dąży do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto w biurach do 2030 r., a w zakładach produkcyjnych do 2050 r. Aby wspierać działania na rzecz klimatu w przedsiębiorstwach i w innych podmiotach z sektora prywatnego, rząd Tajwanu wdrożył mechanizmy finansowe, takie jak zielone finansowanie i zielone obligacje, tworząc w ten sposób cenną przestrzeń, która pomoże osiągnąć zarówno cele inwestycyjne, jak i cele zrównoważonego rozwoju przemysłu.

W duchu współpracy

Tajwan, położony w regionie bardzo podatnym na skutki zmian klimatycznych, od dawna aktywnie angażuje się w formułowanie polityki, tworzenie powiązanych systemów prawnych, transformację energetyczną, badania i rozwój technologiczny, innowacje przemysłowe, transformację społeczną i zrównoważony rozwój środowiska w odpowiedzi na zmiany klimatyczne. Tajwan ma nadzieję aktywnie budować zrównoważoną zieloną ojczyznę z uwzględnieniem aspektów podaży, produkcji, popytu i ochrony środowiska. Ponadto Tajwan będzie nadal dzielić się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami ze społecznością międzynarodową w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu.

Duch współpracy pozostaje kluczem do przyspieszenia i rozszerzenia globalnych wysiłków. Chociaż Tajwan nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, zawsze będzie starał się być wzorowym obywatelem społeczności międzynarodowej. Będziemy kontynuować współpracę ze wszystkimi krajami, aby wspierać globalną przyszłość zerowej emisji netto, budować bardziej odporne na kryzysy środowisko życia dla przyszłych pokoleń oraz urzeczywistniać sprawiedliwość międzypokoleniową.