[b]Mam problem z mężem; od kilku lat pije alkohol. Do tej pory jakoś z tego wychodził, ale obecnie sytuacja jest nie do zniesienia. Gdy jest pijany robi awantury, grozi mi, że zrobi coś sobie albo komuś innemu. Czy można go jakoś prawnie zmusić, żeby przestał pić i wziął się za siebie?[/b]

Zasadniczo poddanie się alkoholika leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Ale w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=37E34E7947A1B3BA435F30BBF8C61017?id=185407]ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi[/link] przewidziane są wyjątki.

Osoba, która z powodu nadużywania alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny, może zostać skierowana na przymusowe leczenie odwykowe.

Ale uwaga: gdy osoba nadużywająca alkoholu nie powoduje swoim zachowaniem żadnego z tych skutków, to nie będzie można skierować jej na przymusowe leczenie.

Czytelniczka powinna więc uzasadnić swój wniosek i poprzeć go dowodami. Przydać się mogą np. notatki z interwencji policji, zeznania sąsiadów lub członków rodziny, zaświadczenia od lekarza czy rachunki z izby wytrzeźwień. Jeżeli mąż dopuszcza się przemocy w rodzinie i toczy się w tej sprawie postępowanie karne, czytelniczka powinna również o tym wspomnieć starając się o wszczęcie sprawy.

[b]Rodzina osoby uzależnionej nie może samodzielnie złożyć wniosku do sądu. Może to zrobić gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.[/b] Do niej właśnie czytelniczka powinna złożyć wniosek wraz z dokumentami.

Wniosek do sądu o leczenie może skierować także prokurator.

[b]Nie od razu gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych złoży wniosek do sądu.[/b] Może skierować alkoholika na badanie u biegłego. Biegły może się jednak wypowiedzieć tylko o konieczności leczenia niestacjonarnego.

[b]Leczenie w zamkniętym zakładzie odwykowym może nakazać tylko sąd.[/b]

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

O obowiązku poddania się leczeniu sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym. Jest to sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

W trakcie postępowania sąd zarządza poddanie osoby badaniom biegłych, jeśli takie nie były wcześniej przeprowadzone. Jeżeli biegły uzna to za konieczne, sąd może poddać alkoholika obserwacji w zakładzie przez okres 2 tygodni. W wyjątkowych sytuacjach sąd może wydłużyć ten okres do 6 tygodni.

Przed wydaniem postanowienia sąd wysłuchuje osobę, która ma zostać poddana leczeniu. Jeśli uzależniony nie stawi się na rozprawę (i tego nie usprawiedliwi) lub uchyla się od poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia sąd wzywa osobę, której dotyczyła decyzja, aby stawiła się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego. Jeżeli uzależniony nie zgłosi się, sąd zarządzi przymusowe doprowadzenie.

Sąd może też na czas leczenia poddać go nadzorowi kuratora.

Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od uprawomocnienia się postanowienia. O wcześniejszym ustaniu obowiązku poddania się leczeniu decyduje sąd na wniosek osoby uzależnionej, zakładu, kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona przebywa.

Jeśli alkoholik na skutek swojej choroby nie może pokierować swoim postępowaniem, wówczas można zgłosić do sądu okręgowego wniosek o jego ubezwłasnowolnienie.