Rząd chce wprowadzić korzystne rozwiązania dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i stworzyć  stały mechanizm wzrostu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Szczegóły określa projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny przygotowany w ministerstwie rodziny i polityki społecznej. Wprowadza on także rozwiązania, które mają przyczynić się do sprawniejszego załatwiania w urzędach spraw związanych ze świadczeniami dla rodzin.

Czytaj też: Koronawirus a alimenty: zmiany w funduszu alimentacyjnym

Co trzy lata kryterium w górę

Stały mechanizm wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego polegać będzie na tym, że co 3 lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji, czyli procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach ma być przeprowadzona w 2023 r.

W projekcie doprecyzowano sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Obniżenie wynagrodzenia (dochodu) z powodu COVID-19, a także utrata dodatku solidarnościowego będą uwzględniane również przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022.

Gminy same ustalą dochód

Osoby wnioskujące o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały dostarczać zaświadczeń z urzędów skarbowych – gmina pozyska te dane samodzielnie online. Projekt wprowadza bowiem podstawę prawną do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów. Chodzi o ustalenie dochodu dotyczącego działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy to także – zwolnionego z opodatkowania – przychodu osób w wieku do ukończenia 26 roku życia.

Nowe rozwiązania mają też przyśpieszyć sprawy o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzone przez wojewodów. Dzięki temu zmniejszą się zaległości w załatwianiu tych spraw.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Dłużnicy dłużej w BIG

Projekt zakłada także sporo zmian w postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi.  Informacje o ich długach alimentacyjnych nie będą  usuwane z Biur Informacji Gospodarczej (BIG) po sześciu latach, ale dopiero po spłaceniu przez nich długu wobec Skarbu Państwa. Rozwiązanie to dotyczyć będzie długów dotyczących świadczeń wypłaconych z tzw. starego funduszu alimentacyjnego (funkcjonującego w ZUS do 30 kwietnia 2004 r.), długów związanych z zaliczką alimentacyjną funkcjonującą do 30 września 2008 r. oraz długów dotyczących obecnego funduszu alimentacyjnego funkcjonującego od 1 października 2008 r. Obecnie, jeżeli należności z tytułu alimentów są starsze niż 6 lat, nie podlegają zgłoszeniu do BIG, a zgłoszone – podlegają wykreśleniu.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i ci, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa dotycząca świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Odpowiedzialność pracodawcy – w przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez umowy lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem" – zostanie ograniczona do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Nowe przepisy w większości wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.