Sprawa o zmianę rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym stanowi zazwyczaj postępowanie znacznie krótsze od sprawy o rozwód, ale zwykle potrzeba przynajmniej kilku miesięcy, zanim sąd wyda orzeczenie zmieniające rozstrzygnięcie zawarte w wyroku rozwodowym.

Kolejnych kilka miesięcy może zająć oczekiwanie na rozpoznanie apelacji przez sąd drugiej instancji, jeżeli została ona wniesiona przez którąkolwiek ze stron. Od wszczęcia postępowania do uzyskania prawomocnego orzeczenia zmieniającego może więc upłynąć nawet kilka lat, co oczywiście nie jest rozwiązaniem satysfakcjonującym dla strony żądającej modyfikacji rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym.

Czytaj też:

Kwotę alimentów można zmodyfikować

Podczas rozwodu swoje racje trzeba odpowiednio uzasadnić

Szczęśliwie w większości spraw sądowych zmierzających do zmiany rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym możliwe jest skuteczne domaganie się od sądu udzielenia zabezpieczenia, które już na początku modyfikuje dane rozstrzygnięcie na czas postępowania. Co istotne, postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia obowiązuje już od momentu ogłoszenia, a jego wykonalności nie wstrzymuje nawet wniesienie zażalenia. Przy czym rozpoznanie zażalenia przez sąd może doprowadzić do zmiany zabezpieczenia albo jego uchylenia.

Natomiast wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia kończącego sprawę postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia przestaje obowiązywać, jako że wiążące staje się rozstrzygnięcie zawarte w orzeczeniu zmieniającym wyrok rozwodowy.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia warto więc zawrzeć już w piśmie wszczynającym sprawę o zmianę rozstrzygnięcia zawartego w wyroku rozwodowym. Omawiany wniosek powinien precyzyjnie określać zakres żądanego rozstrzygnięcia tymczasowego, przy czym nie może zmierzać do pełnego zaspokojenia głównego roszczenia strony.

Wniosek powinien także zawierać uprawdopodobnienie roszczenia, tj. przekonać sąd, że danej osobie przysługuje możliwość dochodzenia danego roszczenia, oraz uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, tj. że jego nieudzielenie uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia kończącego postępowanie albo osiągnięcie celu tego postępowania.

Sposób przekonywania sądu do udzielenia zabezpieczenia ma charakter mniej formalny od postępowania dowodowego wymaganego dla wykazania przed sądem konieczności wydania konkretnego orzeczenia kończącego postępowanie. Na potrzeby zabezpieczenia wystarczy bowiem uprawomocnienie okoliczności pozwalającego posłużyć się środkami, niekoniecznie będącymi dowodami, które przekonają sąd o słuszności udzielenia zabezpieczenia.

Środkami takimi może być więc praktycznie wszystko, przy czym należy pamiętać, że samo twierdzenie strony nie jest uważane za wystarczające do uprawdopodobnienia roszczenia.