Jakkolwiek sprawa o zmianę rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym jest każdorazowo rozpoznawana przez sąd opiekuńczy, a więc sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego dziecka stron, to w zależności od kwestii podlegającej zmianie zostanie ona rozpoznana w postępowaniu procesowym albo nieprocesowym.

W pierwszym z postępowań, a więc w procesie, rozpoznawane jest żądanie zmiany wysokości zasądzonych alimentów lub żądanie orzeczenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W tym przypadku należy wnieść do sądu pozew, a zatem pismo spełniające wymagania formalne przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego oraz zawierające odpowiednią argumentację popartą dowodami.

Czytaj też:

Postanowienie sądu obowiązuje już po ogłoszeniu

Kwotę alimentów można zmodyfikować

W pozwie powinny znaleźć się więc przede wszystkim oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, oznaczenie stron (imiona, nazwiska i adresy oraz numer PESEL powoda) i ich pełnomocników (jeżeli działają w sprawie), wskazanie wartości przedmiotu sporu, określenie rodzaju pisma, sformułowanie żądania pozwu, a więc jakiej zmiany wyroku rozwodowego domaga się powód, wnioski dowodowe ze wskazaniem dowodów i tezy dowodowej, uzasadnienie pozwu, a także informacja, czy strony podjęły próbę mediacji w spornej kwestii.

Przygotowany pozew musi być bezwzględnie podpisany przez powoda lub jego pełnomocnika procesowego, a na końcu powinna znajdować się lista załączników, w tym dowód uiszczenia opłaty sądowej. Pozew należy wnieść do właściwego sądu wraz z wszystkimi załącznikami oraz odpisem pozwu (z kopią załączników) dla strony pozwanej.

Po rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, w którym dokonuje stosownej zmiany wysokości alimentów zasądzonych na rzecz dziecka albo orzeka o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. Gdy natomiast nie znajduje podstaw do orzeczenia w ten sposób, oddala powództwo.

W drugim z wymienionych postępowań, a więc w postępowaniu nieprocesowym, sąd rozpoznaje żądanie zmiany rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej albo o zakresie lub formie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem.

Strona wszczynająca postępowanie powinna w tym przypadku skierować do sądu wniosek spełniający wymagania formalne przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego oraz zawierający odpowiednią argumentację, a także dowody na jej poparcie.

Wniosek powinien więc zawierać oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony, oznaczenie uczestników postępowania (imiona, nazwiska i adresy oraz numer PESEL wnioskodawcy) i ich pełnomocników (jeżeli działają w sprawie), określenie rodzaju pisma, sformułowanie żądania wniosku, a więc zakresu wnioskowanej zmiany wyroku rozwodowego, wnioski dowodowe z wymienieniem dowodów, o których przeprowadzenie zwraca się wnioskodawca, i wskazaniem tez dowodowych, a więc faktów, na które zostały powołane, oraz uzasadnienie wniosku, a także informację, czy uczestnicy podjęli próbę mediacji.

Wniosek powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika, a na końcu powinny zostać wymienione załączniki, w tym dowód uiszczenia opłaty sądowej. Należy go wysłać listem poleconym lub złożyć we właściwym sądzie wraz z wszystkimi załącznikami oraz odpisem wniosku (z kopią załączników) dla uczestnika.

Sąd rozstrzyga omawianą sprawę postanowieniem kończącym postępowanie, w którym odpowiednio modyfikuje władzę rodzicielską rodziców albo zmienia zakres lub formę kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem.

Jeżeli jednak sąd rozpatrujący sprawę uzna, że nie zachodzi zmiana okoliczności uzasadniająca modyfikację wyroku rozwodowego, oddala wniosek, a wyrok rozwodowy pozostaje niezmieniony.