Zawiadomienie dotyczy art. 305 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, czyli nieuprawnionego używania znaku towarowego oraz art. 116 ustawy o o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który dotyczy rozpowszechniania cudzego utworu bez uprawnienia. 

Art. 305
1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Art. 116
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sytuacja dotyczy zaś odnotowania przez władze spółki używania na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter)  przez nieokreślone osoby nieuprawnione, zastrzeżonego znaku towarowego „TVP INFO”, a także nieuprawnionego rozpowszechniania utworów, do których autorskie prawa przysługują Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji. Po podjęciu działań przez spółkę, nazwa konta została zmieniona z „TOTVPINFO” na „wygraMYTVP”. Konto dalej jednak rozpowszechnia utwory, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie spółce. 

Likwidator wniósł o wszczęcie postępowania przygotowawczego celem ustalenia i ścigania sprawców ww. czynów zabronionych. Zgodnie z przepisami, które miały zostać naruszone, sprawcam naruszeń może grozić do dwóch lat pozbawienia wolności.