Czy niepowrót z przepustki oznacza, że skazany w tym czasie nie odbywa kary więzienia? Problem rozstrzygnie Sąd Najwyższy.

Oskarżony Krzysztof K. miał na koncie kilka wyroków za różne czyny. Odsiadywał je w różnym czasie. Wniósł więc o wydanie wyroku łącznego w sprawach, które zawisły przed Sądem Rejonowym w E. Chodziło o niepłacenie alimentów, rozbój, kradzież i na koniec ucieczkę z więziennej przepustki. Sąd umorzył wniosek. Swoją decyzję uzasadniał treścią art. 85 § 3 kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, że podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu. Skazany zaskarżył decyzję sądu. Powoływał się na swoją sytuację osobistą, dobre zachowanie w więzieniu.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w K. Uznał, że w tej sprawie pojawiły się wątpliwości, które wymagają wykładni. Problem dotyczy treści art. 85 §3 k.k. w brzmieniu od 1 lipca 2015 r., jak i po nowelizacji obowiązującej od 15 kwietnia 2016 r. Sąd zapytał, czy skazany na przepustce wykonuje orzeczoną wobec niego karę czy też nie. Podkreślił, że uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie ma duże znaczenie dla rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie. Przyjmując, że skoro skazany w ramach czasowego zezwolenia i po jego upływie faktycznie nie przebywa w zakładzie karnym, w tych okresach kara więzienia nie jest wobec niego wykonywana. A jeśli tak, w grę nie wchodzi negatywna przesłanka wydania kary łącznej. Jeśli jednak odpowiedź sądu będzie inna, to znaczy, że skazany nie może liczyć na wyrok łączny.

sygnatura akt: I KZP 12/16