Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Krajowej Rady Radców Prawnych z prośbą o zajęcie stanowiska co do zasadności przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególne skomplikowanych.

W opinii przygotowanej w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, dr Arkadiusz Bereza przyznaje, iż „ograniczenie terminu do złożenia apelacji do 14 dni od chwili otrzymania odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, w sytuacji, gdy uzasadnienie to liczy kilkaset stron, bez wątpienia może stanowić naruszenie prawa do obrony, a konkretnie prawa do apelacji".

KRRP ma jednak wątpliwość czy jest potrzebna zmiana przepisu regulującego sztywny termin do wniesienia apelacji. Zwraca bowiem uwagę, że zmiana przepisu pod wpływem jednostkowego, (choćby budzącego kontrowersje), przypadku jest zawsze ryzykowna, ponieważ niesie za sobą nie tylko groźbę zbytniej kazuistyki, lecz także niebezpieczeństwo nadużycia takiego przepisu w innych sprawach.

Wątpliwości dotyczą też kryteriów oceny, kiedy termin do wniesienia apelacji mógłby zostać przedłużony. Jak czytamy w opinii, przesłanka, która wydaje się najbardziej oczywista, a więc czas oczekiwania na uzasadnienie wyroku, wcale taka oczywista nie jest. Częste są przypadki, gdy wydłużenie terminu pisania uzasadnienia nie wynika z jego obszerności czy też skomplikowanego stanu faktycznego, lecz jest wynikiem np. tego, że sędzia ma do sporządzenia jeszcze kilka lub kilkanaście innych uzasadnień, które pisze w pierwszej kolejności, albo z jego długotrwałej, trwającej kilka miesięcy choroby i przebywania na zwolnieniu lekarskim, co zahamowało prace nad uzasadnieniem.

Jak czytamy dalej, również objętość uzasadnienia wydaje się kryterium ryzykownym. Sędziowie pisząc je, używają niejednolitych czcionek mających różną wielkość, style pisarskie sędziów także się różnią, jedni mają skłonność do skrótowego, niemal hasłowego pisania, inni „lubią się rozpisywać". - Przyjęcie stałej, określonej liczby stron uzasadnienia grozi arbitralnością, bo dlaczego uzasadnienie 300-stronicowe miałoby dawać prawo do dłuższego terminu do wniesienia apelacji, podczas gdy uzasadnienie mające 299 stron już nie – zastanawia się autor opinii.

Zdaniem KRRP lepszym rozwiązaniem byłaby postulowana zmiana praktyki sporządzania uzasadnień przez sąd lub zmiana przepisu art. 424 k.p.k., który określa treść uzasadnienia, albo też wprowadzenie możliwości uzupełnienia apelacji o nowe zarzuty odwoławcze już po wniesieniu środka odwoławczego.