Jak przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich, według poprzedniego stanu prawnego skrzyżowanie oznaczało "przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną".

Po nowelizacji Prawa o ruchu drogowym od 17 września 2022 r. skrzyżowaniem jest "część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną". Według ekspertów oznacza to, że skrzyżowaniem stały się np. połączenia międzyjezdniowe.

Wyjaśnień w całej sprawie portalowi etransport.pl udzielił rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Obszernie wyjaśniał, czym jest skrzyżowanie, zaznaczając, że przejazd i jezdnia do zawracania nim nie jest. Odniesiono się też do połączeń jezdni, zjazdów na parking, przejazdów awaryjnych wlotów i wylotów na skrzyżowaniu zwykłym lub skanalizowanym albo wlotu i jezdni na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, dróg o nawierzchni twardej.

Również Komenda Główna Policji zwracała się do resortu infrastruktury z wątpliwościami.

Czytaj więcej

Zmiany zasad jazdy na skrzyżowaniach, problematyczne są autostrady i drogi ekspresowe

Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury w odpowiedzi dla Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił, że "nowa definicja skrzyżowania nie zmienia dotychczasowego sposobu klasyfikowania skrzyżowań, ani nie wpływa na stosowanie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z wyjątkiem przypadku połączenia dwóch lub większej liczby jezdni jednej drogi". - W tym zakresie natomiast, wprowadzona klasyfikacja skrzyżowań likwiduje odmienne podejście przy uznawaniu danych połączeń jezdni jednej drogi jako skrzyżowań - dodał. 

Jednocześnie Weber poinformował, iż w związku z docierającymi do resortu sygnałami o niejednolitym podejściu policjantów o egzekwowania przepisów ruchu drogowego po wejściu w życie ustawy, podjęto rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mające na celu uporządkowanie przedmiotowych kwestii.

- Nadrzędnym celem spotkania było ustalenie, że brak jest powodów do zmiany dotychczasowego postępowania Policji w ww. zakresie, które wynikałyby z nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji ustaleń ze spotkania, przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia praktyki postępowania policjantów podczas ujawniania naruszeń przepisów o ruchu drogowym - poinformował Rafał Weber.

Czytaj więcej

Nowe prawo: możliwy mandat za skrzyżowanie, którego nie rozpoznasz