Zapis o tym, że szpital nie może pobierać od rodzica opłat za pobyt z dzieckiem na oddziale, ma się znaleźć w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nad której projektem pracuje resort. – Dopuszczalne będą tylko opłaty za dodatkowy pokój czy posiłki dla rodzica – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

O zniesienie opłat dla rodziców towarzyszących w szpitalu swoim chorym dzieciom organizacje pacjentów apelowały wielokrotnie. Dziś wiele szpitali wymaga od opiekunów uiszczenia kwoty za pobyt z dzieckiem w nocy, a opłaty wahają się od kilku nawet do kilkunastu złotych za dobę. W stołecznym Centrum Zdrowia Dziecka pobyt nocny (od godz. 20 do 7 rano) kosztuje 6,80 zł za noc, a opłatę szpital tłumaczy wzrostem kosztów użytkowania pomieszczeń i zużycia mediów. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach za możliwość całodobowej opieki nad dzieckiem pobiera 15 zł. Nic za towarzyszenie dziecku rodzice nie zapłacą m.in. w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Jana Bogdanowicza na Niekłańskiej w Warszawie.

O zniesienie opłat za pobyt rodziców na oddziale z dzieckiem już w lutym 2017 r. wystąpił do ówczesnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. „Niektóre szpitale utrudniają pobyt rodziców na oddziałach dziecięcych czy też pobierają opłaty za realizację praw pacjenta, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 34 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w wysokości niewspółmiernej do poniesionych przez szpital kosztów, np. 10 zł za dobę za możliwość rozłożenia przez rodzica własnej karimaty na podłodze przy łóżku dziecka" – pisał RPD do ministra Radziwiłła. Dodał, że podmiot leczniczy ma obowiązek zapewnienia właściwych warunków pobytu i leczenia pacjenta, a te – w przypadku dziecka – obejmują także możliwość pobytu rodziców. „Z punktu widzenia dobra dziecka, możliwość zagwarantowania mu możliwie najczęstszych i nieograniczonych kontaktów z osobami bliskimi jest zasadna i pożądana" – pisał RPD.

Podkreślał, że podmiot leczniczy jest prawnie zobligowany do zapewnienia warunków pobytu także dla rodziców i opiekunów dziecka – art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej stanowi, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a zgodnie z ust. 8 części Y załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w oddziale dziecięcym zapewnia się dodatkowe łóżka w pokojach dzieci lub w odrębnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodziców lub opiekunów dziecka.

Minister zapewnia, że zmiany maja wejść w życie za około 3 miesiące.