Orzeczenie zapadło na kanwie sprawy obywatela Włoch, który wraz ze swoją żoną i dwojgiem dzieci przeprowadził się na Łotwę. Zwrócił się do tamtejszej krajowej służby zdrowia o objęcie go łotewskim publicznym systemem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Spotkał się jednak z odmową.

Sprawa trafiła ostatecznie do Sądu Najwyższego. Ten zwrócił się z kolei do TSUE z pytaniem o zgodność decyzji z przepisami prawa UE, regulującymi kwestie obywatelstwa Unii i zabezpieczenia społecznego.

W ogłoszonym w czwartek wyroku, wydanym w składzie wielkiej izby, Trybunał Sprawiedliwości UE (sygn. C-535/19) potwierdził prawo nieaktywnych zawodowo obywateli Unii, zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich pochodzenia, do ubezpieczenia w publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego państwa członkowskiego i korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu tego państwa. Trybunał uściślił jednak, że prawo Unii nie wymaga, aby ubezpieczenie w tym systemie miało charakter nieodpłatny.