Tak jak w zeszłym roku uczniowie we wrześniu wracają do szkół. Nie wiadomo, czy i kiedy przejdą na naukę zdalną lub hybrydową – trochę z domu, trochę ze szkoły. Wszystko zależy od rozwoju pandemii.

W każdej szkole będą obowiązywać nieco inne zasady bezpieczeństwa. To jej dyrektor, znając warunki lokalowe i liczebność klas, wprowadzi reguły, które mają ograniczać ryzyko zakażenia koronawirusem. MEiN i sanepid wydały tylko bardzo ogólne zalecenia.

Czytaj także:

Wszystko o nowym roku szkolnym: egzaminy, szczepienia i 300+

Z zakrytym nosem

To dyrektor, odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, zadecyduje np., czy i kiedy w szkole należy nosić maseczkę.

Zasady zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej zostały uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy miejsc ogólnodostępnych w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: kultury, oświaty, nauki, wychowania. Wyjątkiem są dzieci do ukończenia piątego roku życia oraz osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach.

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązku tego nie stosuje się także do uczniów szkół i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.

– Należy zapewnić taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów. Należy więc stosować maseczki w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu – wyjaśnia Anna Ostrowska, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji i Nauki. I dodaje, że rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z zaleceniami ministerstwa i sanepidu rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki.

Tylko zdrowy

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Zdrowi powinni być również rodzice przyprowadzający uczniów do placówki.

Najprawdopodobniej rodzice będą mieli wstęp wyłącznie do wyznaczonych części budynku i powinni zachować dystans od innych opiekunów i pracowników szkoły wynoszący przynajmniej 1,5 metra. Wchodząc do szkoły, muszą przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli (m.in. zasłaniać usta i nos). Nawet pierwszoklasista nie może być odprowadzany jednocześnie przez tatę i mamę. Uczeń może wejść do szkoły tylko z jednym opiekunem.

W każdej szkole powinien być termometr bezdotykowy. Chętne placówki zostały wyposażone także w stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury. Zostaną umieszczone przy wejściu do szkoły.

– Wytyczne nie wskazują na obowiązek mierzenia temperatury uczniom. Ale obligatoryjny pomiar temperatury może zostać wprowadzony do regulaminu funkcjonowania szkoły lub placówki w czasie epidemii. Również w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika można dokonać pomiaru temperatury ciała – mówi Anna Ostrowska.

Żadne przepisy nie określają, kiedy można uznać ucznia za chorego. MEiN podkreśla, że gorączką jest temperatura ciała wynosząca 38 stopni Celsjusza oraz wyższa. Dopiero dziecko, które ma taką temperaturę, nie może uczestniczyć w zajęciach i przebywać wśród uczniów. Każdy uczeń z objawami infekcji dróg oddechowych powinien zostać odesłany do domu. Jeżeli będzie kasłał i gorączkował, ma być odizolowany. W takim przypadku szkoła zawiadomi opiekunów o konieczności szybkiego odebrania ucznia.

Dyrektor może wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i różne godziny przerw między lekcjami, by ograniczyć kontakty między uczniami. Może się więc okazać, że rodzeństwo będzie o różnej porze rozpoczynało pierwszą lekcję i wchodziło do budynku różnymi wejściami.

Takie same zasady bezpieczeństwa obejmują wszystkich uczniów i nauczycieli, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie.

Rządowe wytyczne

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

- Szczepienia – rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów po 12. roku życia.

- Dezynfekcja – przed zajęciami i po nich mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

- Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

- Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

- Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

- Wietrzenie sal – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.