Pieniądze przepadną, jeśli do końca września ZUS nie dostanie tego dokumentu

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy dostają rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą do końca września złożyć w ZUS wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie.

Aktualizacja: 06.09.2023 11:11 Publikacja: 31.08.2023 11:55

Pieniądze przepadną, jeśli do końca września ZUS nie dostanie tego dokumentu

Foto: Adobe Stock

Rentę rodzinną mogą dostać dzieci do 16. roku życia, a jeżeli kontynuują naukę, to do 25. roku życia. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy 25. urodziny przypadają w ostatnim roku studiów w szkole wyższej, student może dostawać rentę aż do końca tego roku studiów. 

- W przypadku maturzystów, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów ważne jest złożenie u nas wniosku o kontynuację wypłaty renty wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Potem do końca października nowi studenci muszą donieść zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów – wyjaśnia.

Czytaj więcej

Co musi zrobić uczeń lub student, żeby nie stracić renty rodzinnej?

Rzeczniczka dodaje, że pozostali studenci tj. ci, którzy kontynuują naukę, mają czas na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października.

- Wtedy, kiedy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie należy u nas złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę - wyjaśnia Kowalska-Matis.

Nie jest konieczne coroczne przedstawianie nowej informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie).

Do kogo po zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w której uczeń, student się uczy.  Fakt kontynuowania nauki na studiach potwierdzają zaświadczenia wystawiane w dziekanacie uczelni. Większość uczelni wydaje je tylko na rok, tylko niektóre z nich na cały programowy czas nauki. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 2-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana. Jeśli jednak za pierwszym razem wystawi zaświadczenie na rok i student nie przyniesie nowego - wtedy ZUS przestaje wypłacać rentę gdyż nie wie, czy nauka jest kontynuowana czy nie.

Rzeczniczka zapewnia, że jeśli ktoś nie ma jeszcze zaświadczenia ze szkoły, wystarczy złożenie napisanego przez siebie wniosku o niewstrzymywanie wypłaty wraz z dołączonym zaświadczeniem, o dostaniu się na studia. ZUS będzie kontynuował wypłatę, ale jeśli w październiku student nie przyniesie zaświadczenia z uczelni, wypłata zostanie wstrzymana, a pieniądze pobrane za wrzesień trzeba będzie zwrócić.

Bardzo ważne jest także również to, żeby uczeń lub student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty, ale gdy sprawdzi, że nauka została przerwana, zażąda oddania nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami.

– Uprzedzam, że sprawdzamy, czy ktoś się naprawdę nadal się uczy – mówi Kowalska-Matis. 

Uwaga na zarobki

Studentów, którzy dostają rentę po zmarłym rodzicu obowiązują także limity dorabiania. Jeśli student osiągnie przychód 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, renta zostanie zmniejszona. ZUS całkowicie zawiesi wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Student, musi ZUS powiadomić o rocznych dochodach do końca lutego następnego roku, podobnie jak o zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego czy pobieraniu innej renty np. renty socjalnej.

Są osoby, które rentę rodzinną mogą dostawać bez ograniczeń wiekowych. To dzieci, które do ukończenia 16. roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Kto może dostać rentę rodzinną po zmarłym?

Zgodnie z art. 67 ust. 1  ustawy o emeryturach i rentach z FUS, do renty rodzinnej uprawnieni są:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3) małżonek (wdowa i wdowiec);

4) rodzice.

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się, to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca sierpnia, natomiast studentom do końca września danego roku akademickiego.

Rentę rodzinną mogą dostać dzieci do 16. roku życia, a jeżeli kontynuują naukę, to do 25. roku życia. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy 25. urodziny przypadają w ostatnim roku studiów w szkole wyższej, student może dostawać rentę aż do końca tego roku studiów. 

- W przypadku maturzystów, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów ważne jest złożenie u nas wniosku o kontynuację wypłaty renty wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Potem do końca października nowi studenci muszą donieść zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów – wyjaśnia.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?