W sumie 12 tys. zł rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie mógł otrzymać rodzic na dziecko między 12. a 36. miesiącem życia. Będzie wypłacany co miesiąc po 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Tylko rodzice żyjący w związku małżeńskim będą mieli wybór – 500 zł wypłacane przez 24 miesiące lub 1 tys. zł przez 12 miesięcy. Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, będą oni otrzymywać po połowie świadczenia. Tak wynika z projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Czytaj także:

12 tys. zł na każde drugie i kolejne dziecko do trzech lat. Premier i resort rodziny przedstawili Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Kapitał ma wypełnić lukę między zakończeniem urlopu macierzyńskiego a objęciem dziecka edukacją przedszkolną. Ma wesprzeć finansowo rodziców w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem. Ale kapitał będzie mógł być wypłacany także na starsze dzieci. Osobom, które wystąpiły do sądu z wnioskiem o przysposobienie, pieniądze będą przysługiwały po upływie 12 miesięcy od przyjęcia dziecka. Mają być wypłacane przez 24 miesiące, nie dłużej jednak niż do siódmych urodzin dziecka albo do ukończenia dziesiątego roku życia dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie to będzie nieopodatkowane i niewliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

Gdy rodzina będzie marnotrawić kapitał opiekuńczy lub wydatkować go niezgodnie z przeznaczeniem, tak samo jak w przypadku 500+, świadczenie będzie przekazywane w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Realizacją rodzinnego kapitału opiekuńczego, tj. prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania tego świadczenia i jego wypłatą, zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zakłada całkowitą cyfryzację tego procesu. Wniosek i załączniki do niego będą składane za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start" (300+) i świadczenie wychowawcze (500+). Wszelką korespondencję w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego ZUS doręczy na profilu informacyjnym PUE ZUS. Wypłata świadczenia nastąpi tylko na konto.

Większość przepisów ustawy ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy będą miały już drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, zyskają uprawnienie do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do czasu ukończenia przez to dziecko 36. miesiąca życia.

Nieco później mają wejść w życie przepisy nowelizujące ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Wprowadzają one wsparcie dla jedynaków i pierwszych dzieci w rodzinie, które nie ukończyły jeszcze trzech lat.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Rodzice takich dzieci mogą liczyć na dofinansowanie do żłobka lub klubu dziecięcego. Zostanie ono przekazane bezpośrednio placówce, ale wniosek muszą złożyć rodzice. Postępowanie poprowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dofinansowanie wyniesie 400 zł na dzieci korzystające z opieki przez co najmniej 14 dni w miesiącu i 200 zł na dziecko korzystające z opieki w węższym wymiarze.

Wsparciem nie zostaną objęte dzieci korzystające z miejsc opieki, które otrzymają środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne