Oznacza to, że możliwe jest dokonywanie wpisu na listę zgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. druga transza deregulacji zawodów).

Łatwiejsza droga do zawodu

Ustawa ta, na wniosek przedstawiony przez szefa służby celnej, wprowadziła deregulację w zakresie zawodu agenta celnego. Jej istotą jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez ministra finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Jest to kolejny element wspierania aktywności gospodarczej przedsiębiorców poprzez zmniejszanie obciążeń i ograniczeń administracyjnych.

Rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych określa sposób prowadzenia listy, tryb dokonywania wpisu na listę oraz dokumenty dołączane do wniosku o wpis. Lista agentów celnych jest prowadzona w formie elektronicznej przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Wpis na listę obejmuje: numer i datę wpisu oraz imię i nazwisko agenta celnego.

Co zawrzeć we wniosku?

Do pisemnego wniosku o wpis na listę agentów celnych, zawierającego oprócz podstawowych danych wnioskodawcy także oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych oraz aktualną informację o niekaralności.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. poz. 1702).

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce "Agenci celni".