Nie każdy ma ten komfort, że na emeryturze dostaje na swoje konto tyle, że już pracować nie musi. Dla niektórych praca to sposób na utrzymanie życiowej i zawodowej aktywności, ale dla większości emerytów to po prostu konieczność, aby związać koniec z końcem. Świadczeniobiorca, który osiągnie ustawowy wiek emerytalny (od października 2017 r. - 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyźni) do zusowskich wypłat może dorabiać bez żadnych ograniczeń. Inaczej jest w przypadku osób, które jeszcze wieku emerytalnego nie mają.

- Te osoby muszą pamiętać o limitach, po przekroczeniu których ZUS zmniejszy lub nawet zawiesi wypłatę emerytury czy renty – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Warto tego pilnować, aby uniknąć konieczności zwracania pieniędzy do ZUS – ostrzega Kowalska.

Jeśli zatem otrzymujemy świadczenie, a nie ukończyliśmy powszechnego wieku emerytalnego, powinniśmy zawiadomić ZUS o przekroczeniu progu. Progi zarobkowe zmieniają się zawsze w ostatnim miesiącu kwartału. Od 1 marca 2017 pracujący emeryci mogą dorobić więcej. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, wrześniu i grudniu.

- Bez żadnych konsekwencji można dorabiać do świadczenia, jeśli przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. To obecnie  2953,30 zł – informuje rzeczniczka ZUS.- Jeśli  ktoś przekroczy ten próg, a nie ma jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i nie posiada ustalonego prawa do emerytury - Zakład może zawiesić lub zmniejszyć otrzymywane, co miesiąc z ZUS świadczenie.

Nasza emerytura lub renta zostanie zmniejszona, jeśli osiągniemy przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, (obecnie to kwota 5884,60 zł) - ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

I. Warto także pamiętać o tym, że nasze świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż o:

- 565,53 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

- 424,18 zł  - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

- 480,73 zł - renta rodzinna dla jednej osoby. Należy także pamiętać o tym, że Zakład może nam zawiesić rentę socjalną, jeśli osiągamy przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie kwota ta wynosi 2953,30 zł).

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

II. Na zwieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa przychód (nie mylić z dochodem) uzyskany z tytułu:

- pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę;

- pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą;

- pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;

- pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące tych umów albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeśli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony, lub jeżeli w tramach takiej umowy(zawartej z inna firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony;

- prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu; (jako przychód z tytułu prowadzonej działalności przyjmuje się podstawę wymiaru składek na FUS)

- pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej;

- uposażenia z tytułu służby.

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń

Okres 1.03.2017 r. - 31.05.2017 r.
70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 2.953,30 zł
130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 5.484,60 zł

 

 

 

 

Podstawa prawna w M.P. z 2017 r. poz. 215

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

 

Okres

od 1.03.2017 r.

 

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

565,53 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

424,18 zł

Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba

480,73 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna w M.P. z 2017 r. poz. 218

Wątpliwości w sprawie zmniejszania lub zawieszania emerytur i rent można wyjaśnić telefonując do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod nr tel. 22 560 16 00. Konsultanci COT dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00.