Przypadek, gdy przed wykonaniem usługi lub dokonaniem dostawy towarów podatnik (sprzedający) otrzymuje zaliczkę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), nie budzi wątpliwości, gdy środki trafiają na rachunek podstawowy oraz na rachunek VAT tego samego dnia. Gdy są to różne daty wątpliwość potencjalnie dotyczyć może tego, czy o dacie powstania obowiązku podatkowego decydować powinna data otrzymania wpłaty na rachunek podstawowy czy też na rachunek VAT. Może to mieć znaczenie, gdy daty te przypadają w różnych miesiącach (okresach rozliczeniowych).