Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] wygrane w konkursach i grach korzystają ze zwolnienia pod warunkiem, że konkursy te są ogłaszane w środkach masowego przekazu (prasie, radiu i telewizji).

Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Nie ma jej też w innych przepisach. W [b]interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 13 października 2009 r. (IPPB1/415-551/09-4/ES)[/b] czytamy, że „środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności”.

[srodtytul]Środki masowego przekazu[/srodtytul]

W rozumieniu prawa prasowego prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.

Na zasadzie analogii można przyjąć, że te same zadania, podobnie jak tradycyjne media, spełnia Internet. Może zatem służyć do publikacji określonych treści (np. ogłoszenia o konkursie) skierowanych do nieograniczonej i anonimowej liczby odbiorców.

Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy wymienione środki masowego przekazu: prasa, radio i telewizja, stanowią katalog zamknięty czy też wymienione zostały przykładowo.

[b]Można zatem przyjąć, zdaniem izby skarbowej, że użyte w nim określenie „w środkach masowego przekazu” mieści w sobie również pojęcie Internetu, mimo iż nie został on wprost wymieniony. Wyłączona z tego zakresu będzie jedynie ta część Internetu, której krąg odbiorców jest ograniczony[/b], czyli usługi poczty elektronicznej czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np. pracowników korporacji.

[srodtytul]Tylko w określonych granicach[/srodtytul]

Warto pamiętać, że art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy jednoznacznie określa, że zwolnieniu od podatku podlegają wygrane nagrody o jednorazowej wartości do 760 zł, otrzymywane przez zwycięzców danego konkursu czy gry. [b]Zwolnienie to odnosi się do każdorazowej nagrody (wygranej) zdobytej w pojedynczym konkursie, grze czy turnieju.[/b]

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

We wspomnianej interpretacji czytamy: „wartość wygranych, przyznanych w konkursie organizowanym i emitowanym na powszechnie dostępnej stronie internetowej, gdy jednorazowa wygrana nie przekracza kwoty 760 zł, jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

[ramka][b]Uwaga[/b]

W odniesieniu do konkursów i gier organizowanych i emitowanych na stronach internetowych ogólnodostępnych, czyli takich, do których swobodny dostęp ma każda osoba, i każda z nich może wziąć udział w ogłoszonym konkursie (grze), może mieć zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.[/ramka]