Fakturę za komputery dla szkoły wystawia się na gminę

Po centralizacji rozliczeń w samorządach placówki oświatowe nie są odrębnymi podatnikami. Dostawcy sprzętu dla nich mają jednak prawo do zastosowania zerowej stawki VAT, mimo że nabywcą jest gmina.

Publikacja: 27.12.2017 05:30

Fakturę za komputery dla szkoły wystawia się na gminę

Foto: AdobeStock

Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje sprzęt komputerowy dla szkół, będących jednostkami budżetowymi gmin i powiatów. Zamówienie składa szkoła podstawowa bądź przedszkole, wyszczególniając, jaki sprzęt chce kupić i jaka jest całkowita wartość zamówienia. Na zamówieniu jest sprzęt komputerowy, wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, który podlega stawce VAT zero proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Zamówienie jest potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.

Do końca 2016 r. w takich przypadkach spółka wystawiała fakturę podając jako nabywcę placówkę oświatową składającą zamówienie. Od 1 stycznia 2017 r., w związku z centralizacją VAT w samorządzie terytorialnym, szkoły proszą o wystawienie faktury z danymi gminy/powiatu jako nabywcy, a danymi placówki jako odbiorcy. Czy w takich okolicznościach spółka ma prawo stosować stawkę VAT zero proc.? – pyta czytelnik.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości zero proc. stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a) dla placówek oświatowych,

b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

– przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13–15 ustawy o VAT.

Uwaga! Przez placówki oświatowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83 ustawy o VAT, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy o VAT).

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości zero proc. podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT (zob. art. 83 ust. 13 ustawy o VAT), tj.:

- jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

- drukarki,

- skanery,

- urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących),

- urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Tylko towary wymienione w załączniku

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Katalog towarów, do których ma zastosowanie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednak jest to katalog zamknięty, co oznacza, że nie mają tu zastosowania jakiekolwiek wyjątki ani interpretacje rozszerzające. Zatem nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości zero proc., lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 23 proc.

Bez zamówienia nie ma preferencji

Sprzedając sprzęt komputerowy dla szkół czy przedszkoli, stosownie do art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT, dostawca stosuje stawkę podatku zero proc., pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami. Kopię tych dokumentów musi z kolei przekazać do właściwego urzędu skarbowego (zob. art. 83 ust. 15 ustawy o VAT), czyli urzędu właściwego dla niego, tj. sprzedawcy.

W analizowanej sprawie wątpliwości spółki dotyczą prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości zero proc. dla dostawy sprzętu komputerowego jednostce oświatowej, jeśli faktura jest wystawiana na jednostkę samorządu terytorialnego, a nie na tę placówkę oświatową.

Wspólne rozliczenia

Po „scentralizowaniu" rozliczeń w zakresie VAT (>patrz ramka) jednostka samorządu terytorialnego (JST) i jej jednostki organizacyjne (podlegające centralizacji, m.in. placówki oświatowe) są jednym podatnikiem VAT. Oznacza to, że faktury dotyczące dostaw towarów/usług na rzecz JST powinny zostać wystawiane tylko na gminę/powiat jako jednostkę samorządu terytorialnego, z uwidocznionym numerem NIP i nazwą gminy/powiatu. Uwaga! na fakturze mogą być zamieszczane dodatkowe informacje w postaci nazwy konkretnej jednostki organizacyjnej (np. szkoły, przedszkola), której będą dotyczyły rozliczenia, tak aby jednoznacznie można było przyporządkować wydatek w rozliczeniach księgowych.

Dokument dla fiskusa

Podsumowując, w przypadku realizacji zmówienia wystawionego przez placówkę oświatową, np. szkołę, przedszkole, podległą jednostce samorządu terytorialnego (gmina/powiat), na sprzęt komputerowy (wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT), Spółka może zastosować stawkę VAT zero procent, dokumentując transakcję fakturą VAT, na której nabywcą będzie jednostka samorządu terytorialnego (gmina/powiat), a odbiorcą – będzie placówka oświatowa podległa pod ww. jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazania przez spółkę kopii tego dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 maja 2017 r., 0112-KDIL4.4012.59.2017.1.TKU).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Skutki wyroku TSUE

W świetle wyroku TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład ta jednostka wchodzi. W konsekwencji ustawodawca zdecydował o obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. Centralizacja objęła m.in. gminne i powiatowe placówki oświatowe prowadzone w formie jednostek budżetowych. Kwestie te reguluje ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (DzU z 2016, poz. 1454).

Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje sprzęt komputerowy dla szkół, będących jednostkami budżetowymi gmin i powiatów. Zamówienie składa szkoła podstawowa bądź przedszkole, wyszczególniając, jaki sprzęt chce kupić i jaka jest całkowita wartość zamówienia. Na zamówieniu jest sprzęt komputerowy, wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, który podlega stawce VAT zero proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Zamówienie jest potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN