Fakturę za komputery dla szkoły wystawia się na gminę

Po centralizacji rozliczeń w samorządach placówki oświatowe nie są odrębnymi podatnikami. Dostawcy sprzętu dla nich mają jednak prawo do zastosowania zerowej stawki VAT, mimo że nabywcą jest gmina.

Publikacja: 27.12.2017 05:30

Fakturę za komputery dla szkoły wystawia się na gminę

Foto: AdobeStock

Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje sprzęt komputerowy dla szkół, będących jednostkami budżetowymi gmin i powiatów. Zamówienie składa szkoła podstawowa bądź przedszkole, wyszczególniając, jaki sprzęt chce kupić i jaka jest całkowita wartość zamówienia. Na zamówieniu jest sprzęt komputerowy, wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, który podlega stawce VAT zero proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Zamówienie jest potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.

Do końca 2016 r. w takich przypadkach spółka wystawiała fakturę podając jako nabywcę placówkę oświatową składającą zamówienie. Od 1 stycznia 2017 r., w związku z centralizacją VAT w samorządzie terytorialnym, szkoły proszą o wystawienie faktury z danymi gminy/powiatu jako nabywcy, a danymi placówki jako odbiorcy. Czy w takich okolicznościach spółka ma prawo stosować stawkę VAT zero proc.? – pyta czytelnik.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości zero proc. stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a) dla placówek oświatowych,

b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

– przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13–15 ustawy o VAT.

Uwaga! Przez placówki oświatowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83 ustawy o VAT, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy o VAT).

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości zero proc. podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT (zob. art. 83 ust. 13 ustawy o VAT), tj.:

- jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

- drukarki,

- skanery,

- urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących),

- urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Tylko towary wymienione w załączniku

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Katalog towarów, do których ma zastosowanie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednak jest to katalog zamknięty, co oznacza, że nie mają tu zastosowania jakiekolwiek wyjątki ani interpretacje rozszerzające. Zatem nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości zero proc., lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową, tj. 23 proc.

Bez zamówienia nie ma preferencji

Sprzedając sprzęt komputerowy dla szkół czy przedszkoli, stosownie do art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT, dostawca stosuje stawkę podatku zero proc., pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami. Kopię tych dokumentów musi z kolei przekazać do właściwego urzędu skarbowego (zob. art. 83 ust. 15 ustawy o VAT), czyli urzędu właściwego dla niego, tj. sprzedawcy.

W analizowanej sprawie wątpliwości spółki dotyczą prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości zero proc. dla dostawy sprzętu komputerowego jednostce oświatowej, jeśli faktura jest wystawiana na jednostkę samorządu terytorialnego, a nie na tę placówkę oświatową.

Wspólne rozliczenia

Po „scentralizowaniu" rozliczeń w zakresie VAT (>patrz ramka) jednostka samorządu terytorialnego (JST) i jej jednostki organizacyjne (podlegające centralizacji, m.in. placówki oświatowe) są jednym podatnikiem VAT. Oznacza to, że faktury dotyczące dostaw towarów/usług na rzecz JST powinny zostać wystawiane tylko na gminę/powiat jako jednostkę samorządu terytorialnego, z uwidocznionym numerem NIP i nazwą gminy/powiatu. Uwaga! na fakturze mogą być zamieszczane dodatkowe informacje w postaci nazwy konkretnej jednostki organizacyjnej (np. szkoły, przedszkola), której będą dotyczyły rozliczenia, tak aby jednoznacznie można było przyporządkować wydatek w rozliczeniach księgowych.

Dokument dla fiskusa

Podsumowując, w przypadku realizacji zmówienia wystawionego przez placówkę oświatową, np. szkołę, przedszkole, podległą jednostce samorządu terytorialnego (gmina/powiat), na sprzęt komputerowy (wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT), Spółka może zastosować stawkę VAT zero procent, dokumentując transakcję fakturą VAT, na której nabywcą będzie jednostka samorządu terytorialnego (gmina/powiat), a odbiorcą – będzie placówka oświatowa podległa pod ww. jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami i przekazania przez spółkę kopii tego dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 maja 2017 r., 0112-KDIL4.4012.59.2017.1.TKU).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Skutki wyroku TSUE

W świetle wyroku TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład ta jednostka wchodzi. W konsekwencji ustawodawca zdecydował o obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego najpóźniej od 1 stycznia 2017 r. Centralizacja objęła m.in. gminne i powiatowe placówki oświatowe prowadzone w formie jednostek budżetowych. Kwestie te reguluje ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (DzU z 2016, poz. 1454).

Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje sprzęt komputerowy dla szkół, będących jednostkami budżetowymi gmin i powiatów. Zamówienie składa szkoła podstawowa bądź przedszkole, wyszczególniając, jaki sprzęt chce kupić i jaka jest całkowita wartość zamówienia. Na zamówieniu jest sprzęt komputerowy, wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, który podlega stawce VAT zero proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Zamówienie jest potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?