[b]Orzekł tak WSA w Białymstoku w wyroku z 8 lutego 2009 r. (I SA/Bk 518/09).[/b]

Spór dotyczył możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Minister finansów, odpowiadając na pytanie zadane przez podatniczkę, zinterpretował art. 26b ust. 1 pkt 1 i pkt 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link].

Sąd stwierdził, że wykładnia gramatyczna art. 26b ust. 1 pkt 3 nie pozwala na jednoznaczne ustalenie znaczenia użytego w tym przepisie sformułowania „nowo wybudowany budynek mieszkalny”.

Na tym tle nie można jednoznacznie stwierdzić, jak to przyjął organ interpretacyjny, że w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawodawca wiąże z „zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego” konieczność uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie bądź uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy takiego budynku na zasadach przewidzianych w prawie budowlanym.

Ustawa podatkowa nie uzależnia prawa do skorzystania z omawianej ulgi od wybudowania budynku mieszkalnego, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Z językowego znaczenia analizowanego zapisu nie można wyprowadzić tak daleko idących wniosków, które w istocie prowadzą do skonstruowania przez organy dodatkowych warunków, od których uzależnia się prawo do zastosowania ulgi podatkowej.

[b]Poszukując właściwego rozumienia przepisu, trzeba mieć na uwadze wyrażony przez ustawodawcę cel wprowadzania tej regulacji prawnej[/b], tj. zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Dlatego też zdaniem sądu wykładnia celowościowa art. 26b ust. 1 pkt 3 prowadzi do wniosku, że użyty w tym przepisie zwrot „nowo wybudowany budynek mieszkalny” miał na celu jedynie wyłączenie z możliwości korzystania z tej ulgi przypadków nabywania budynków mieszkalnych w tzw. wtórnym obrocie.

Natomiast w żaden sposób nie wynika z tego przepisu, że chodzi w nim o budynki, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie lub zostały zgłoszone do użytkowania.

Konfrontując wyniki wykładni gramatycznej z rezultatami wykładni celowościowej, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego nie można uzależniać od uzyskania pozwolenia na użytkowanie takiego budynku.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW