Nowatorskie rozwiązania w opiece zdrowotnej nie mogą być wprowadzane z naruszeniem prawa.

Takie właśnie obejście prawa stanowi usunięcie ze statutu szpitala  stanowisk konkursowych przewidzianych w ustawie i wprowadzenie innych, dla których konkurs nie jest wymagany – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 10 maja 2011 r, sygnatura akt: II OSK 226/11).

Wyrok NSA został wydany na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Art. 44a ust. 1 tej ustawy wylicza m.in. kierownicze stanowiska pielęgniarek: naczelnej, przełożonej i oddziałowej. W samodzielnych publicznych ZOZ muszą one być obsadzane w drodze konkursów, w których uczestniczą m.in. przedstawiciele samorządu zawodowego. Tymczasem statut Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, zatwierdzony przez Radę Powiatu w Żywcu, zamiast stanowisk pielęgniarek przełożonej i oddziałowej tworzył stanowisko  pielęgniarki koordynującej, powoływanej  przez dyrektora ZOZ.

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej zaskarżyła ten paragraf statutu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Utworzenie zamiast stanowisk pielęgniarek przełożonej i oddziałowej stanowiska pielęgniarki koordynującej, niewymagającego przeprowadzenia konkursu, umożliwi jego dowolną obsadę, bez względu na posiadane kwalifikacje, oraz wykluczy z tego samorząd zawodowy – argumentowała Izba.

Gdy sąd w Gliwicach stwierdził, że zakwestionowany paragraf statutu został wydany z naruszeniem prawa, Rada Powiatu w Żywcu zaskarżyła ten wyrok do NSA.Ten jednak też podkreślił, że dopóki jeszcze obowiązuje określony model organizacyjny publicznej opieki zdrowotnej, wprowadzanie innych regulacji,  nieprzewidzianych w ustawie o ZOZ, jest obejściem prawa.

Ten model  wkrótce się zmieni.

Ustawa o ZOZ będzie obowiązywać tylko do 1 lipca – mówi Piotr Olechno, rzecznik prasowy ministra zdrowia. Zastąpi ją ustawa o działalności leczniczej, już podpisana przez prezydenta RP.

Nowa ustawa też przewiduje  konkursy na określone stanowiska kierownicze, także pielęgniarskie, ale tylko w publicznych szpitalach. Samorządy zawodowe obawiają się więc, że te po  przekształceniach w spółki prawa handlowego będą odchodzić od tych reguł. Dlatego (patrz ramka) postulują tak znowelizować ustawę o działalności leczniczej, żeby obowiązywały też w szpitalach przekształconych w spółki.

Opinia: Elżbieta Buczkowska,  prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

W nowej ustawie o działalności leczniczej nadal, tak jak w ustawie o ZOZ, jest przepis  przewidujący wymóg konkursów na stanowiska kierownicze. Wykaz takich stanowisk zawarty jest w obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia. Po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej również będzie wydany akt wykonawczy  dotyczący stanowisk kierowniczych, w tym pielęgniarskich, ale tylko w szpitalach publicznych. Nie obejmie spółek prawa handlowego. Będziemy wnosić o nowelizację tych przepisów, żeby wszystkie podmioty działalności leczniczej były objęte konkursami na stanowiska kierownicze, szczególnie gdy będą realizować świadczenia ze środków publicznych.

Czytaj także w serwisach:

» Sfera budżetowa » Lekarze i pielęgniarki

» Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja