W środę rozpocząłem moją pierwszą międzynarodową podróż w roku 2018. Biorę udział w spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego organizowanym w Davos w Szwajcarii. Niejednokrotnie będę miał możliwość wypowiadania się do szerokiej publiczności, wśród której będą przywódcy polityczni, przedstawiciele świata biznesu, opiniotwórcy. Po raz kolejny opowiem o programie reform zmieniających Brazylię.

Pokonaliśmy kryzys gospodarczy, bo potrafiliśmy powiedzieć „nie" populizmowi i wziąć odpowiedzialność za swoje działania. Kierując się długoterminową wizją, nasz rząd cały czas buduje dialog między Kongresem Narodowym a społeczeństwem, tworzy podstawy skutecznego państwa, świadczącego obywatelom wysokiej jakości usługi przy zachowaniu zrównoważonego budżetu publicznego. To są także podstawy zrównoważonego wzrostu, niezbędnego dla rozwoju kraju i wydobycia milionów Brazylijczyków z ubóstwa.

Przywróciliśmy zaufanie do gospodarki

Przez blisko półtora roku naszych rządów potwierdziliśmy w praktyce nasze zaangażowanie w kwestie związane z zachowaniem równowagi systemu fiskalnego. Oto wyniki: spadła inflacja i obecnie znajduje się pod kontrolą, rynek wymiany walut się ustabilizował, stopa odsetek osiągnęła najniższy poziom w historii.

To dzięki realnym działaniom, a nie jedynie deklarowanej chęci, udało nam się przywrócić wiarę w gospodarkę brazylijską – zaufanie, które jest już widoczne w ożywieniu działalności przemysłowej, w rozwoju handlu zagranicznego, we wzroście liczby miejsc pracy.

Inwestor obserwujący współczesną Brazylię widzi rząd pracujący na podstawie precyzyjnych diagnoz, wykorzystujący skuteczne rozwiązania. Widzi administrację zaangażowaną w pobudzenie środowiska biznesowego.

Udało nam się wyeliminować przeszkody biurokratyczne stojące na drodze przedsiębiorcy – otwarcie nowej firmy, import, eksport stały się tym samym dużo łatwiejsze. Reforma w sferze pracowniczej, która weszła już w życie, to szczególnie ważny element naszych wysiłków w kierunku dostosowania Brazylii do rzeczywistości współczesnej gospodarki bez naruszania praw pracownika.

Przed nami jeszcze uproszczenie systemu podatkowego, który usprawni i zracjonalizuje płatność podatków. Tendencja, jaką się obserwuje, to stworzenie Brazylii, gdzie panuje coraz większa wolność gospodarcza.

Przesłanie w Davos

Uporządkowanie finansów publicznych i konkurencyjny sektor prywatny są zasadniczymi elementami zrównoważonego wzrostu, podobnie jak wysokiej jakości infrastruktura, dostosowana do wysokiego potencjału, jakim dysponuje nasz kraj.

Dlatego też w Davos przedstawię różnorodne możliwości, jakie niesie ze sobą program koncesji i prywatyzacji opracowany przez rząd federalny pod nazwą „Iść z postępem. Współpraca". Stworzony model obejmuje jasno określone i stabilne zasady, a także zakłada wzmocnienie bezpieczeństwa prawnego.

Nie przez przypadek wzbudził on ogromne zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Do tej pory ukończyliśmy ponad 70 projektów obejmujących drogi, porty, lotniska, linie przesyłowe, złoża gazu i ropy. Szacuje się, że inwestycje wynoszą ok. 142 mld reali (ok. 148 mld zł – red.).

W roku 2018 zostaną ogłoszone przetargi na kolejne 75 projektów, obejmujących także linie kolejowe, szacowanych na ponad 130 mld reali (ok. 135,5 mld zł – red.).

Reformy wzmocnią wiarygodność gospodarki i wprowadzą ją w długotrwały cykl wzrostu.

Zmiany, jakim ulega obecnie Brazylia, już przygotowały kraj na wyzwania, jakie stawia XXI wiek, i nie dotyczą tylko sfery krajowej. W działalności zewnętrznej także kierujemy się otwartością.

Nieprawdą byłoby twierdzenie, że we współczesnym świecie możliwy jest rozwój w sytuacji zamknięcia gospodarczego. Nasze zaangażowanie w większą i lepszą integrację zaczyna się w regionie, w ramach Mercosul (organizacja gospodarcza skupiająca część państw Ameryki Południowej – red.): wraz z innymi członkami Brazylia pracowała nad wdrożeniem programu, dla którego promocja wolnego rynku jest jednym z głównych filarów. Poza wyeliminowaniem barier dla handlu wewnątrz bloku, wspieraliśmy działania mające na celu zbliżenie się do krajów Sojuszu Pacyfiku.

Po raz pierwszy w ciągu ostatnich 20 lat mamy rzeczywistą perspektywę zawarcia porozumienia między Mercosul a Unią Europejską – porozumienia, które ma być szerokie i zrównoważone i które będzie służyć interesom społeczności brazylijskiej. Rozpoczęliśmy także nowe negocjacje z przedstawicielami różnych środowisk.

Dla każdego, kto zachowuje obiektywny osąd, niezaprzeczalne jest, że pod naszymi rządami Brazylia przeszła już długą i szybką drogę. Dużo osiągnęliśmy, zawsze poprzez dialog, który jest podstawą demokracji, i zawsze szczerze dążąc do osiągnięcia kompromisu i sformułowania skutecznych odpowiedzi na potrzeby w kraju.

Wyzwaniem, jakie przed nami stoi i któremu się w całości poświęcamy, jest reforma systemu ubezpieczeń społecznych. W Davos potwierdzę moje zaangażowanie w stworzenie sprawiedliwego i zrównoważonego systemu społecznego, dostosowanego do rozwoju demograficznego naszej populacji. Po raz kolejny zobowiązuje się do tego wobec obywateli brazylijskich, przede wszystkim tych najbiedniejszych. Istniejący system przekazuje dochód najuboższych dla tych, którzy najmniej potrzebują. Reforma wyeliminuje przywileje i zagwarantuje wypłaty emerytur, dziś i jutro. Wzmocni wiarygodność gospodarki brazylijskiej, wprowadzając ją w długotrwały cykl wzrostu.

Z podwojoną odwagą i siłą stawiamy czoła sprawom, jakie ten moment historyczny stawia przed całym narodem. Nie mam wątpliwości, że po raz kolejny pokonamy te wyzwania i zwycięży wspólne dobro.

Brazylia to ogromny kraj, dysponujący bogactwem każdego rodzaju. To rynek liczący blisko 200 mln konsumentów, z bogatym zasobami naturalnymi. Nasze społeczeństwo jest kreatywne i pracowite, mamy zróżnicowany przemysł, wysokowydajne rolnictwo. Nasza sieć energetyczna należy do najczystszych na świecie. Jesteśmy krajem kontynentalnym, odległym od centrów napięć geopolitycznych. To dlatego Brazylia od zawsze przyciąga inwestorów. W ostatnich czasach problemem było to, że gospodarka wyhamowała.

Rząd po raz kolejny sprawił, że Brazylia wróciła na właściwy tor. Od początku było dla nas jasne, jaką drogą powinniśmy podążać: drogą odpowiedzialności, otwarcia, wolności. I z tej drogi nie zboczyliśmy i nie zboczymy.

To jest wiadomość, jaką przekazałem Brazylijczykom i którą wiozę do Davos.

śródtytuły pochodzą od redakcji

Artykuł został oryginalnie opublikowany w dzienniku „Valor Econômico"