„Jesteśmy świadomi wyzwań, przed jakimi stoi polskie społeczeństwo oraz gospodarka dotknięta skutkami pandemii SARS CoV-2, doceniamy działania związane z zapewnieniem wysokiej jakości opieki zdrowotnej, a także rozumiemy potrzebę wsparcia polskiego dorobku kulturalnego oraz renowacji zabytków, zwłaszcza przy obecnych ograniczeniach w ruchu turystycznym i konieczności przeznaczania środków publicznych na inne cele. Jednakże w obawie o pogorszenie się klimatu inwestycyjnego w Polsce, jesteśmy przeciwni nakładaniem kolejnych podatków i obciążeń na przedsiębiorców" – napisali sygnatariusze listu.

Jednocześnie deklarują gotowość wspólnego wypracowania rozwiązań i regulacji, które pomogą osiągnąć poprawę jakości opieki zdrowotnej przy jednoczesnym wzmocnieniu polskiej gospodarki.

Jednak zdaniem autorów listu proponowane przez rząd przepisy, będą miały negatywny wpływ na polską gospodarkę i jej konkurencyjność oraz sektor mediów.

„Naszym zdaniem wprowadzenie składki od przychodów z reklam przyjmie formę kolejnego stałego podatku sektorowego, który uderzy nie tylko we wszystkie podmioty z łańcucha reklamowego, ale pośrednio wszystkich obywateli, pomimo że ma służyć niwelowaniu negatywnych skutków pandemii" – napisali, dodając, że większość firm działających na rynku reklamy odczuło dotkliwie skutki COVID-19 balansując na granicy przetrwania

Autorzy listu przypominają, iż sektor mediów jest ważny nie tylko jako generujący miejsca pracy oraz dający istotny wkład do polskiego PKB, ale także pełniący unikalna rolę w demokratycznym społeczeństwie, dostarczając obywatelom informacji, wiedzy i będąc platformą debaty publicznej. „Należy zauważyć, że osłabienie sytuacji finansowej wybranych mediów w Polsce przyczyni się do nierównego traktowania podmiotów, wykluczenia informacyjnego i cyfrowego oraz osłabienia konkurencyjności polskiej gospodarki" – czytamy w liście.

Duże wątpliwości budzi też sama składka, która według projektu ma być naliczana od przychodów z reklamy, a nie dochodów. Na dodatek ma być naliczana według zróżnicowanych stawek w zależności od rodzaju reklamowanego towaru i kanału reklamowego oraz różnych progów przychodów uprawniających do zwolnienia z opłaty od reklamy.

„Niejednolita wysokość składek z tytułu reklamy, która ma być nałożona na podmioty działające na tym rynku, doprowadzi do nierównomiernej rynkowej presji na wzrost cen usług reklamowych, zależnej wyłącznie od stawki opłaty od reklam" – czytamy w liście do ministra Kościńskiego.

Nierówne traktowanie podatkowe uczestników rynku w sposób nieunikniony doprowadzi do zakłócenia konkurencji w wyniku stosowania instrumentów o charakterze fiskalnym. Autorzy listo zwracają uwagę, że nakładanie dodatkowych obciążeń finansowych może również spowodować wyhamowanie rozwoju takich branż jak m.in. gamingowej, która 90 proc. przychodów czerpie z eksportu i mocno polega na reklamie internetowej.

Autorzy listu przypominają, że w 2020 roku, mimo pandemii i lockdownu, rząd zdecydował się na obciążenie branży mediów składką w postaci 1,5%od przychodu na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Autorzy listu do ministra Kościńskiego ostrzegają, że wprowadzenie nowego obciążenia fiskalnego będzie miało poważne konsekwencje dla firm i ich pracowników: zwolnienia w branży medialnej i reklamowej, ograniczanie budżetu na reklamy, kłopoty finansowe mediów lokalnych, które w całości są często finansowane z ogłoszeń reklamowych.

„Mając na uwadze rolę, jaką pełnią media w społeczeństwie oraz spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa –wyrażamy głęboką nadzieję, iż Pan Minister oraz rząd wezmą pod uwagę nasze obawy i argumenty. Jesteśmy za współpracą i dialogiem sektora publicznego z prywatnym, który pozwoli na wypracowywanie jak najlepszych rozwiązań w walce ze skutkami pandemii COVID-19, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb przedsiębiorców działających w Polsce, którzy również odczuwają negatywne konsekwencje kryzysu" – napisali autorzy listu do ministra Kościńskiego.

Pod listem podpisali się:

Tony Housh, przewodniczący Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce w imieniu:

Advantage Austria,

Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce AmCham,

Belgijskiej Izby Gospodarczej BBC,

Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej BPCC,

Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej CCIFP,

Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej NPCC,

Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej PHIG,

Polsko-Irlandzkiej Izby Handlowej ICC,

Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej PICC,

Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej PCCC,

Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AHK,

Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej PPCC,

Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Handlowo-Przemysłowej,

Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej,

Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej SPCC,

Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce CCIIP