Zwróciła się ona do prezydenta miasta o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w działce. Ten odmówił. Według niego z wydruku z mapy zasadniczej oraz z wypisu i z ewidencji gruntów i budynków jasno wynika, że jest to teren przemysłowy – a skoro tak, to do uwłaszczenia z mocy prawa nie doszło. Dotyczyło ono bowiem lokali w budynkach wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, a nie działek przemysłowych.

Właścicielka nieruchomości nie pogodziła się z odmową. Wniosła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

Czytaj także: Na potwierdzenie uwłaszczenia przyjdzie czekać nawet rok

Jej zdaniem sporna działka nie jest w ogóle wykorzystywana na cele przemysłowe. Jest to droga dojazdowa do budynku wielorodzinnego, konkretnie do śmietnika. A prezydent miasta wydał swoje rozstrzygnięcie na podstawie błędnych zapisów księgi wieczystej, nieodpowiadających stanowi faktycznemu – droga jest bowiem ściśle powiązana z funkcją mieszkaniową. Prezydent powinien był więc wydać zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało jednak, że to prezydent ma rację. Wówczas właścicielka nieruchomości odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjego w Rzeszowie, a ten wydał korzystne dla niej rozstrzygnięcie.

W ocenie sądu dla stwierdzenia, czy działka to „grunt zabudowany na cele mieszkaniowe" w rozumieniu ustawy przekształceniowej, niezbędne jest uwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy, także tych, które zaistniały już po odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

W tym wypadku duże znaczenie ma nowelizacja ustawy przekształceniowej. Wprowadziła ona przepis, który miał właśnie rozwiać tego rodzaju wątpliwości, gdyż występowały one stosunkowo często.

Przewiduje on, że do uwłaszczenia z mocy prawa dochodzi także wtedy, gdy na gruncie z budynkami mieszkalnymi znajdują się inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, jeżeli łączna ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.

W opinii sądu dzięki nowemu przepisowi uwłaszczeniem została objęta także sporna działka.

Co prawda znowelizowany przepis wszedł w życie 16 lipca 2019 r., a więc już po wydaniu odmowy wydania zaświadczenia, ale nadano mu moc wsteczną od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia przekształcenia z mocy prawa.

Sygnatura akt: II SA/Rz 935/19