A.B. – właścicielka lokalu znajdującego się w budynku, gdzie ustanowiona jest wspólnota mieszkaniowa – wystąpiła do sądu z pozwem o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały tej wspólnoty. W kwestionowanej uchwale pozbawiono ją prawa korzystania z miejsca parkingowego na podwórzu nieruchomości i postanowiono, że z miejsc postojowych będą korzystać wszyscy współwłaściciele.

Kobieta podała, że w 2006 roku została zawarta w formie aktu notarialnego umowa o podział do korzystania nieruchomości wspólnej, w ten sposób, że - między innymi - każdocześni właściciele lokalu mają prawo korzystać na zasadzie wyłączności ze znajdującego się na podwórcu nieruchomości miejsca parkingowego. Przyjęty sposób zarządu i podział do korzystania miał być wiążący dla kolejnych nabywców wyodrębnianych lokali. W 2013 roku A.B. nabyła lokal wraz z prawem do korzystania z lokalu.

Jej zdaniem zaskarżona uchwała naruszyła przepisy prawa, umowę właścicieli lokali i jej interesy. Wskazała, iż postanowienia umowy o podział do używania nie mogą być zmienione uchwałami podejmowanymi przez właścicieli lokali większością głosów, ale poprzez zmianę umowy dokonaną przez wszystkich właściciel lokali. Dodała, że nabyła lokal ze świadomością przysługującego jej prawa do korzystania z miejsca postojowego i pozbawienie tego miejsca stanowi dla niej realną stratę.

Wspólnota broniła się, zarzucając, że sprzeczne z art. 206 Kodeksu cywilnego jest korzystanie z miejsca parkingowego przez jednego ze współwłaścicieli. Wspólnota zaprzeczyła aby zaskarżona uchwała ingerowała w podział w sposób zarezerwowany jedynie dla formy aktu notarialnego. Podniosła jednocześnie, że powódce jako właścicielce lokalu przysługuje również miejsce w garażu podziemnym i garaż na 2 samochody.

Rozpatrujący pozew Sąd Okręgowy w Krakowie (sygn. I C 1279/13) przyznał, iż co prawda zaskarżona uchwała była dla powódki niekorzystna, ponieważ ograniczała jej uprawnienia do korzystania z nieruchomości wspólnej, ale jednocześnie przypomniał, iż jako interesy właściciela w rozumieniu art. 25 ustawy o własności lokali należy rozumieć obiektywnie godne ochrony interesy właściciela oceniane przy uwzględnieniu interesów pozostałych właścicieli lokali i zasad współżycia społecznego.

Kobieta potwierdziła natomiast, że poza spornym miejscem postojowym na podwórcu jest uprawniona również do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym podziemnym i dwóch miejsc w osobnym garażu na parterze oraz, że w kamienicy są dwa mieszkania, których właściciele nie mają miejsc postojowych. - Skoro zatem powódka ma zabezpieczoną możliwość parkowania samochodów, to jej interes w posiadaniu dodatkowo miejsca postojowego na wyłączność na podwórcu należy ocenić jako nie zasługujący na ochronę albowiem jest on z założenia niezgodny z zastrzeżonymi w art. 12 ust. 1 u.w.l. uprawnieniami wszystkich właścicieli lokali do współkorzystania z nieruchomości wspólnej – wyjaśnił sąd.

Jak wyjaśniono dalej, wyłączne korzystanie przez powódkę z miejsca postojowego na podwórcu wymagałoby uzasadnienia szczególnymi okolicznościami przemawiającymi za odstąpieniem od ogólnej zasady, a takiego uzasadnienia powódka nie przedstawiła. Zdaniem sądu, nie stanowi go w szczególności powołanie się na znaczenie jakie dla powódki miało mieć rzekomo uprawnienie do tego miejsca przy zawieraniu umowy zakupu lokalu, ponieważ treść umowy zakupu bynajmniej na takie istotne znaczenie tego miejsca nie wskazuje, skoro brak w niej oświadczeń stron umowy w przedmiocie uprawnienia do korzystania z miejsca postojowego na podwórcu.

Sąd uchylił, jednak zaskarżoną uchwałę ze względów formalnych, uwzględniając fakt, że umowa o podział do używania z 2006 r. została zawarta w formie aktu notarialnego, a zatem do jej zmiany zgodnie z art. 77 par. 1 Kodeksu cywilnego wymagane było zachowanie formy jaką strony przewidziały w celu jej zawarcia. - W realiach niniejszej sprawy, skoro dokonano tego umową w formie aktu notarialnego, to uchwała zmieniająca ten sposób korzystania wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego, a zatem zaprotokołowania jej przez notariusza – wyjaśnił sąd.