Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na wystąpienie w sprawie systemowych zmian przepisów o spółdzielczości mieszkaniowej.

W wystąpieniu rzecznik zwracał uwagę na liczne krytyczne głosy dotyczące zasad funkcjonowania w spółdzielniach mieszkaniowych walnych zgromadzeń dzielonych na części.

Ministerstwo poinformowało, że w przygotowanym przez resort projekcie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ma przede wszystkim zrealizować wytyczne wydanych w ostatnich latach wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przewidziano wiele zmian mających poprawić funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych.

Między innymi proponuje się zapisy dotyczące lustratorów, którzy dzięki temu byliby bardziej niezależni. Zwiększeniu miałyby też ulec uprawnienia nadzorcze Ministra nad spółdzielniami mieszkaniowymi.

Doprecyzowane miałyby zostać również zasady liczenia głosów podczas podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni.

Kolejną planowaną zmianą jest zapewnienie członkom spółdzielni możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu poprzez pełnomocnika, przy czym jeden pełnomocnik będzie mógł reprezentować tylko jednego członka spółdzielni. Uprawnienia do zastępstwa przez pełnomocnika nie byłoby już można ograniczyć poprzez zapis w statucie spółdzielni.

Ponadto Minister Infrastruktury i Budownictwa poinformował Rzecznika, że inne problemy (w tym także te wskazane w wystąpieniu Rzecznika) będą przedmiotem analizy w toku weryfikacji obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.

Zakłada się przyjęcie nowych rozwiązań, które zwiększą aktywność istniejących spółdzielni w realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz stworzą zachętę do szerszego wykorzystywania tej formy działalności, poprzez zakładanie małych spółdzielni budujących mieszkania na własne potrzeby ich członków. Projekt założeń projektu ustawy ma być skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – jak się wstępnie zakłada – w II kwartale 2018 r.