Właśnie zaczynają obowiązywać nowe zasady przyznawania nagród nauczycielom akademickim. Otóż najpierw minister sprawiedliwości zasięga opinii Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich Uczelni Służb Państwowych.

Nagrody przyznaje minister do 31 października, a wypłaca je uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez ministra. Wypłata następuje jednorazowo w ciągu 14 dni od zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

Czytaj też: Nauczyciel akademicki skorzysta z 50-proc. kosztów

Minister może przyznać pieniądze za kilka działalności. Między innymi za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej – w tym prowadzenie badań naukowych; prowadzenie prac rozwojowych czy kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub za autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych.

Maksymalna wysokość nagrody wynosi za znaczące osiągnięcia w działalności: naukowej – 15-krotność, dydaktycznej – 15-krotność, wdrożeniowej – 15-krotność, organizacyjnej – 10-krotność, za całokształt dorobku – 15-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

Podstawa prawna: rozporządzenie MS z 15 marca, DzU z 28 kwietnia, poz. 641