Trwa sezon walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych. Warto w nich uczestniczyć, ponieważ to na nich zapadają najistotniejsze dla członków decyzje.

Kiedy w częściach

W małych spółdzielniach walne zgromadzenie odbywa się na jednym posiedzeniu. W dużych, w których jest więcej niż 500 członków, może być ono podzielone na części.

Zasady odbywania walnego zgromadzenia określają zapisy w statucie. Rada nadzorcza ustala sposób zaliczania członków do poszczególnych części. Nie może mieszkańców jednego bloku (kilku bloków położonych na jednej działce) zaliczyć do różnych części zgromadzenia.

Samą organizacją walnego zgromadzenia zajmuje się już zarząd. To on szuka odpowiedniej sali i ją wynajmuje, powinien też co do zasady pisemnie zawiadomić wszystkich spółdzielców o terminie zgromadzenia. Nie ma jednak jednej reguły. Każda spółdzielnia ma swoje szczegółowe zasady, a zawiera je statut. Niektóre spółdzielnie zawiadomienia wywieszają w siedzibie oraz na klatkach schodowych, inne przesyłają je listownie każdemu członkowi. Najczęściej imienne zaproszenia rozsyła się w małych spółdzielniach. W dużych raczej już nie, ze względu na zbyt wysokie koszty.

Zawsze jednak w zawiadomieniu powinien być podawany czas, miejsce oraz porządek walnego zgromadzenia (lub jego części), a także miejsce wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz informacje o tym, że spółdzielca ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

Uwaga!

Zawiadomienie o walnym powinno się pojawić co najmniej 21 dni przed jego terminem.

Tylko członkowie

W zgromadzeniu nie mogą aktywnie uczestniczyć osoby, które nie są członkami spółdzielni. Nawet jeśli są właścicielami mieszkania lub mają własnościowe prawo do lokalu. W niektórych spółdzielniach osoby takie mogą jednak przyjść na posiedzenie i przysłuchiwać się, ale bez prawa głosu.

Większość członków spółdzielni nie może przysłać pełnomocnika na walne zgromadzenie. Mówi o tym art. 36 § 2 prawa spółdzielczego. Pełnomocnik może reprezentować tylko członków będących osobami prawnymi, np. spółką, której przysługuje własnościowe prawo do lokalu.

Wyjątek w przepisach uczyniono także w odniesieniu do ubezwłasnowolnionego lub małoletniego członka spółdzielni (który nie ukończył 18. roku życia), np. rodzice mogą reprezentować swoje dziecko.

Uwaga!

1 lipca tego roku wchodzi w życie ustawa o ograniczaniu barier w administracji. Zawiera ona również nowelizację do prawa spółdzielczego. Przewiduje ona, że osoby fizyczne będące członkami spółdzielni będą mogły wysłać swojego pełnomocnika na walne, jeżeli zezwalają na to normy statutu.

Każdemu członkowi spółdzielni przysługuje jeden głos. Jeżeli oboje małżonkowie są spółdzielcami, to każde z nich może głosować osobno.

Kiedy się zwołuje

Walne zgromadzenie jest najważniejszym organem w każdej spółdzielni. Zwołuje się je raz w roku, zawsze w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego (pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

W wyjątkowych sytuacjach zwołuje się je częściej. Zarząd ma obowiązek to zrobić na wniosek rady nadzorczej, przynajmniej jednej dziesiątej, ale nie mniej niż trzech członków (statut może podnieść to minimum).

Żądanie trzeba złożyć na piśmie i podać powód jego zwołania. Zarządowi lub radzie nadzorczej za niezwołanie walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna.

Jakie zapadają decyzje

Walne zgromadzenie decyduje o:

W małych spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie zapisów statutowych, zgromadzenie decydują także o wysokości opłat za mieszkanie, inwestycjach, przeprowadzanych remontach.

W dużych spółdzielniach są to uprawnienia rady nadzorczej.

Głosowanie na raty

Do sądów powszechnych trafia coraz więcej spraw dotyczących uchwał walnego zgromadzenia podzielonego na części.

Rozstrzygane są różnie. Wątpliwości dotyczą art. 8

3

ust. 9 zd. pierwsze

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

. Mówi on, że uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia. Przepis bywa rozmaicie interpretowany.

Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) podjął 29 kwietnia 2011 r. uchwałę w tej sprawie (w składzie siedmiu sędziów, sygn. akt III CZP 111/10).

Zgodnie z nią  poddaniem uchwały pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia – w rozumieniu art. 8

3

ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – jest objęcie jej projektu porządkiem obrad walnego zgromadzenia.

 

Problem z zebraniami

Trzy lata temu zostały zlikwidowane zebrania przedstawicieli. Zastąpiły je walne zgromadzenia.

Zmiany jednak wprowadzono tak nieudolnie, że długo trwał spór, czy zebrania przedstawicieli mogą funkcjonować oraz czy uchwały podejmowane przez nie są ważne czy nie. Spółdzielnie czekały, aż spór rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. Ten jednak umorzył postępowanie w tym zakresie. Sporem zajął się nawet Sąd Najwyższy. Efekt tego jest taki, że rok temu spółdzielnie, w których były jeszcze zebrania przedstawicieli, powinny zastąpić je walnym zgromadzeniem podzielonym na części. Należy jednak podkreślić, że uchwały zebrań przedstawicieli zdaniem Sądu Najwyższego są ważne i wywołują skutki prawne. W tym roku już wszędzie powinny być organizowane walne.

 

Rozstrzyga sąd

Przepisy wyraźnie rozróżniają, kiedy się uchwałę unieważnia, a kiedy uchyla.

Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z przepisami będzie nieważna od chwili jej podjęcia. Nie wszyscy jednak muszą znać przepisy spółdzielcze i wiedzieć, że uchwała narusza prawo. Dlatego w dowolnym czasie mogą wystąpić do sądu o stwierdzenie jej nieważności.

Członek spółdzielni ma ponadto prawo wystąpić do sądu o uchylenie uchwały sprzecznej z postanowieniami statutu  lub dobrymi obyczajami bądź   krzywdzącej. Może z tego prawa skorzystać w ciągu sześciu tygodni od daty odbycia walnego zgromadzenia w spółdzielni.

Zapraszamy do naszych serwisów:

Poradniki prawne

»

Walne zgromadzenie w spółdzielni