Pomoc w wysokości 16 676 zł komendant powiatowy policji przyznał w 2010 r. Dariuszowi L. (dane zmienione) na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Ustawa o policji w art. 94 ust. 1 stwierdza, że policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie mieszkania lub domu. Ten sam przepis stawia jednak (w ust. 1a) warunek. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej jest obowiązana do zwrotu pomocy.

W kwietniu 2015 r. sąd rejonowy skazał Dariusza L. na dwa lata pozbawienia wolności z zawieszeniem na pięć lat za to, że w lutym 2013 r. jako funkcjonariusz policji drogowej przyjmował korzyści pieniężne i rzeczowe za odstąpienie od wystawiania mandatów i naliczania punktów karnych. Wyrok uprawomocnił się 21 kwietnia 2015 r. Komendant powiatowy policji zobowiązał więc Dariusza L. do zwrotu 18 424 zł pomocy.

W odwołaniu do komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Dariusz L. zarzucił, że zastosowano w jego sprawie przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego przez policjantów z chwili uprawomocnienia się wyroku karnego, a nie z chwili popełnienia przestępstwa. W efekcie ma zwrócić 2 tys. zł więcej, niż otrzymał.

Sąd oddalił skargę. Uznał, że z art. 94 ust. 1 i 1a ustawy o policji wynika wprost, że obowiązek zwrotu pomocy finansowej powstaje w dniu uprawomocnienia się wyroku skazującego. Na taką interpretację wskazuje również § 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2001 r. Zgodnie z nim do ustalenia wysokości kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi przyjmuje się liczbę norm zaludnienia określoną w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz stawkę tej pomocy obowiązującą w dniu powstania obowiązku jej zwrotu. Stawkę wysokości pomocy finansowej rozporządzenie ustaliło na 3377 zł za normę zaludnienia przysługującą policjantowi i członkom jego rodziny na dzień złożenia wniosku o pomoc. Podlega ona jednak corocznej waloryzacji i na dzień uprawomocnienia się wyroku, czyli 21 kwietnia 2015 r., wynosiła 4606 zł. Przemnożona przez cztery normy zaludnienia daje kwotę 18 424 zł.

sygnatura akt: III SA/Kr 299/16