Planując wycieczkę organizowaną przez biuro podróży, lepiej sprawdzić organizatora turystyki, np. na stronie: https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/ksiegi. Wpis do centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystyczny potwierdza, że przedsiębiorca turystyczny posiada wymagany wpis do prowadzonego przez marszałków województw rejestru i zabezpieczył klientów na wypadek swojego bankructwa.

Czytaj także:

Co zrobić, by opóźniony lot lub brzydki hotel nie zepsuły wakacji

Przed podpisaniem umowy z organizatorem trzeba dokładnie ją przeczytać. Może być w niej np. napisane, czy ma on prawo podnieść cenę.

Cena imprezy należy do istotnych warunków umowy. Jej zmiana wymaga zatem zgody podróżnego. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek – określony w art. 45 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Na jego podstawie biuro podróży może podwyższyć cenę, gdy w umowie wyraźnie to zastrzeżono. Jest to możliwe, gdy zmienią się ceny przewozów pasażerskich na skutek zmiany kosztów paliwa, gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych lub gdy wzrosną kursy walut mające znaczenie dla danej imprezy. Organizator wyjazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Jeśli podwyżka jest wyższa niż 8 proc. ceny, turysta może bezkosztowo rozwiązać umowę.

Co istotne, jeżeli organizator przewiduje w umowie możliwość podwyższania ceny, podróżny ma prawo do obniżki, gdy spadną koszty imprezy.

Zgodnie ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może też odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w razie wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy. Podróżny może żądać wówczas wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Wyjeżdżając na wakacje, warto zabrać ze sobą umowę, program imprezy, katalog oraz warunki uczestnictwa. Pomoże to w sprawdzeniu, czy organizator wywiązuje się ze zobowiązań. Jeżeli np. plaża jest dalej, niż zapewniał, nie ma klimatyzacji, a łazienka jest w korytarzu zamiast w pokoju, będzie można reklamować wycieczkę.

Zgodnie z prawem podróżny powinien zawiadomić organizatora już w trakcie wyjazdu o niezgodności świadczonych usług z umową. Obowiązkiem biura podróży jest usunięcie niezgodności (np. zmiana hotelu) w rozsądnym terminie – czyli adekwatnym do realnej możliwości załatwienia sprawy. Termin wyznacza podróżny. Gdy niezgodności nie zostaną usunięte w tym czasie, turysta może dokonać tego sam i wystąpić do organizatora o zwrot poniesionych wydatków.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Brak powiadomienia o niedogodnościach podczas podróży może skutkować pozbawieniem możliwości skutecznego ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie po powrocie.

Turyści wyjeżdżający np. do Włoch z oferty last minute nie powinni się obawiać, że mogą zostać gorzej potraktowani przez biuro niż pozostali klienci. Mają bowiem takie same prawa jak inni. Prawo nie różnicuje ofert specjalnych czy last minute. Ze względu na promocyjną cenę organizator nie może stosować w umowach z klientem klauzul, które ograniczałyby jego odpowiedzialność.