To sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 maja 2022 r.

Spółka Absoluts-bikes and more- GmbH & Co. oferowała do sprzedaży na internetowej platformie handlowej Amazon towar szwajcarskiego producenta, ale strona internetowa Amazon przedstawiająca ofertę nie zawierała żadnej informacji o gwarancji udzielanej przez spółkę Absoluts lub przez osobę trzecią. Jedynie w rubryce „Dalsze informacje techniczne” był link, przez który użytkownik mógł uzyskać dostęp do zredagowanej przez producenta karty informacyjnej produktu.

Uznając, że Absoluts nie przekazała wystarczających informacji o gwarancji udzielanej przez producenta, spółka jej konkurenta wytoczyła, na podstawie niemieckiego prawa dotyczącego nieuczciwej konkurencji, powództwo o nakazanie spółce Absoluts zaprzestania składania takich ofert.

Sprawa dotarła do niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który powziął wątpliwości, czy na mocy dyrektywy o prawach konsumentów przedsiębiorca będący w sytuacji spółki Absoluts ma obowiązek poinformowania konsumenta o gwarancji handlowej udzielanej przez producenta.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozważał też zakres takiego obowiązku i warunki, w jakich on się konkretyzuje, i skierował w tej kwestii pytanie prejudycjalne.

TSUE orzekł, że na podstawie dyrektywy o prawach konsumentów przedsiębiorca jest zobowiązany do udzielenia konsumentowi, przed zawarciem umowy, informacji w przedmiocie gwarancji handlowej producenta, jeżeli konsument ma uzasadniony interes w jej uzyskaniu w celu podjęcia decyzji o zawarciu umowy. Informacje te powinny obejmować wszelkie wyjaśnienia dotyczące warunków stosowania i realizacji takiej gwarancji umożliwiające konsumentowi podjęcie decyzji.

W przypadku gdy towar wytworzony jest przez inną osobę, obowiązek ten powinien obejmować wszystkie istotne informacje dotyczące tego towaru.

Sygnatura akt: C-179/21

Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości: Amazon nie musi udostępniać klientom numeru telefonu kontaktowego