Akt o usługach cyfrowych ma  znacznie usprawniać mechanizmy usuwania nielegalnych treści lepiej chronić prawa użytkowników w internecie, w tym swobodę wypowiedzi. Zwiększa też poziom kontroli publicznej nad działalnością platform internetowych.

W nowych regulacjach ustanowiono mechanizm powiadamiania i podejmowania działań w odniesieniu do nielegalnych produktów, usług lub treści online. Dostawcy usług hostingowych po otrzymaniu takiego powiadomienia powinni działać „bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem rodzaju nielegalnych treści, które są zgłaszane, i pilności działań, które mają zostać podjęte". Powiadomienia będą przetwarzane w sposób niearbitralny i niedyskryminujący oraz z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wolności słowa.

Europosłowie uważają, że internetowe platformy handlowe muszą zapewnić konsumentom możliwość zakupu bezpiecznych produktów online. Służy temu obowiązek identyfikowania sprzedawców.

Czytaj więcej

Transparentne rynki cyfrowe – sugestie Parlamentu Europejskiego

Giganci tacy jak Facebook czy  YouTube będą podlegać szczególnym obowiązkom. Stwarzają  bowiem szczególne zagrożenie, jeśli chodzi o upowszechnianie szkodliwych treści. lch algorytmy mogą kształtować nasze opinie, karmić teorie spiskowe, wpływać na wyniki wyborów czy zdrowie dzieci. Nowe rozporządzenie przyczyni się do zwalczania szkodliwych treści, także tych, które mogą nie być nielegalne. Będzie też zapobiegać rozpowszechnianiu dezinformacji. Służyć temu będą przepisy dotyczące obowiązkowej oceny ryzyka, środków ograniczających ryzyko, niezależnych audytów i przejrzystości systemów rekomendacji algorytmów, które określają, co widzą użytkownicy.

Parlament wprowadził także poprawki dotyczące:

· zwolnienia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia;

· odszkodowań – odbiorcy usług cyfrowych i reprezentujące ich organizacje muszą mieć możliwość dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez platformy obowiązków w zakresie należytej staranności;

· nałożenia na platformy internetowe zakazu wprowadzania w błąd lub nakłaniania usługobiorców do określonego działania za pomocą zwodniczych interfejsów;

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

· reklamy ukierunkowanej – przewidziano możliwość podejmowania przez wszystkich usługobiorców bardziej przejrzystych i świadomych wyborów – będą mogli zapoznać się z informacjami o tym, w jaki sposób czerpane są korzyści finansowe z danych; zapewniono lepszą ochronę małoletnich przed marketingiem bezpośrednim, profilowaniem i reklamą ukierunkowaną behawioralnie do celów komercyjnych;

· większego wyboru co do szeregowania informacji w oparciu o algorytmy – bardzo duże platformy internetowe powinny zapewniać co najmniej jeden system rekomendacji, który nie jest oparty na profilowaniu.

Inne poprawki zatwierdzone na posiedzeniu plenarnym dotyczą konieczności przestrzegania przez dostawców usług w ich regulaminach wolności słowa oraz wolności i pluralizmu mediów, a także nowego przepisu dotyczącego prawa do korzystania z usług cyfrowych i płacenia za nie anonimowo.

Zatwierdzenie DSA i DMA  przez Parlament Europejski nie oznacza jeszcze wejścia w życie nowych przepisów. Jak wyjaśnia "Komputer Świat", teraz rozpoczynają się przygotowania do negocjacji między parlamentem i Radą Unii Europejskiej, w której zasiadają ministrowie państw członkowskich. Cały proces zakończy się prawdopodobnie w pierwszej połowie tego roku. Na przyjęciu regulacji bardzo zależy Francji. Emmanuel Macron już zapowiedział, że nastąpi to w trakcie trwania francuskiej prezydencji, która potrwa do końca czerwca.