Ustawa jest pod tym względem jasna, podatek powinien pobierać operator pocztowy, czyli w Polsce jest to Poczta Polska. - Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek urzędu skarbowego określonego na podstawie art. 70 ust. 5 w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy – czytamy w ustawie. - W przypadku niepobrania należności przywozowych od odbiorcy przesyłki, operator jest zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy – brzmi kolejny punkt.

Czytaj także: Koniec z „prezentami" i nieopodatkowanymi paczkami z Chin

Tymczasem panuje przekonanie, że zwłaszcza przesyłki o stosunkowo niewielkiej wartości i do tego oznaczone jako prezent, z VAT czy cła, są zupełnie zwolnione. Dlatego popularność zakupów na chińskich serwisach internetowych rośnie bardzo szybko, z tej opcji korzysta juz nawet kilka milionów Polaków. - W Polsce nie obowiązywał pułap zwolnienia z podatku VAT przesyłek od wartości do 22 euro, różne kraje swoje pułapy wprowadzały, ale Polska się na to nie zdecydowała – mówi radca prawny Krystian Szostak.

Liczba przesyłek z Chin, dzięki serwisom internetowym, umożliwiającym zakupy w Azji z Aliexpress na czele, rośnie lawinowo. Poczta Polska podaje, że tylko w pierwszym półroczu skok liczby przesyłek wyniósł 15 proc. Nie wiadomo jednak od jakiej części daniny są opłacane.

- Poczta Polska jest inkasentem należności tj. cła i podatku VAT, od przesyłek spoza UE, zawierających towary, doręczanych przez Pocztę Polską. Należności te Poczta jest zobowiązana pobrać przed wydaniem przesyłki odbiorcy. Z tego obowiązku Poczta Polska się wywiązuje. Istotne jest jednak to, że należności są inkasowane tylko wówczas gdy należność została naliczona przez służby celno-skarbowe – wyjaśnia Justyna Siwek, rzecznik spółki. - Poczta Polska przedstawia wszystkie przesyłki z towarami pochodzące z krajów spoza UE do kontroli celno-skarbowej. Organy celne decydują w każdym przypadku o wymierzeniu należności celnych i podatkowych – dodaje.

Wszyscy są zgodni, że system wymaga zmiany. Przy Ministerstwie Finansów powstał specjalny Zespół, który ma opracować propozycję zmian w obecnym systemie. - Jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Finansów w zakresie zwiększenia szczelności celno – skarbowych. Dodatkowo, dzięki naszej inicjatywie i we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, powstał nowy punkt kontrolny celno – skarbowy w naszej sortowni w Lublinie – wyjaśnia Justyna Siwek.

- Szwecja zdecydowała się na uszczelnienie systemu i wprowadzono rozwiązania, w którym pobiera się VAT również od przesyłek listowych zawierających produkty, co więcej została zawarta umowa z jednym z nieeuropejskich portali, który sam pobiera VAT i oddaje go Szwecji. U nas nadal obowiązuje XIX myślenie, iż przesyłka listowa zawiera tylko kartkę papieru z tekstem. Tymczasem rynek dawno poszedł do przodu i w ten sposób przesyłane są produkty, o czym wie każdy dokonujący zakupów na wschodnioazjatyckich portalach – mówi Krystian Szostak.

Polskie prawo celne

Art. 65a. [Należności przywozowe pobierane przez operatora pocztowego]

1. W przypadku doręczania przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, zwanego dalej "operatorem", przesyłek zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

2. Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek urzędu skarbowego określonego na podstawie art. 70 ust. 5 w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy.

3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, operator jest zobowiązany dostarczyć do urzędu celno-skarbowego, w którym przesyłka została przedstawiona, dowód przekazania należności przywozowych wraz z wykazem zawierającym numery dokumentów celnych dotyczących przesyłki, datę wydania przesyłki odbiorcy oraz kwotę należności przywozowych.

4. W przypadku niepobrania należności przywozowych od odbiorcy przesyłki, operator jest zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy.

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 4, operator jest zobowiązany do zapłaty odsetek, o których mowa w art. 114 unijnego kodeksu celnego.

6. (uchylony).

7. (uchylony).

8. Organ celny, w drodze decyzji, określa:

1) kwotę należności przywozowych wynikającą z dokumentów celnych towarzyszących przesyłce, nieprzekazanych lub nieuiszczonych przez operatora w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub 4;

2) równowartość kwoty uiszczonej przez Rzeczpospolitą Polską za nieterminowe przekazanie środka własnego do budżetu Unii spowodowane niedotrzymaniem przez operatora terminów:

a) zwrotu organowi celnemu uzupełnionych i podpisanych przez odbiorcę przesyłki kart dokumentów celnych,

b) dostarczenia organowi celnemu dowodu przekazania należności przywozowych wraz z wykazem zawierającym numery dokumentów celnych, datę pobrania należności od odbiorcy oraz ich kwotę.

9. Operator jest zobowiązany do uiszczenia równowartości kwoty, o której mowa w ust. 8 pkt 2, pomniejszonej o kwotę odsetek, o których mowa w ust. 5.

10. W przypadku gdy organ celny wyda, na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego, decyzję o zwrocie lub umorzeniu w całości lub części należności przywozowych wynikających z dokumentów celnych, to:

1) zwrot tych należności następuje na rzecz operatora, jeżeli operator uiścił je w sytuacji, o której mowa w ust. 4;

2) umorzenie tych należności następuje również w stosunku do operatora.