Tak dużego budżetu nie udostępniono dotychczas w żadnym konkursie w programach współpracy terytorialnej i transgranicznej finansowanych przez Unię Europejską. To pieniądze z programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007 – 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło drugi nabór wniosków o te środki. Termin ich składania mija 30 września.

O dotacje mogą się ubiegać jednostki sektora publicznego, organizacje pozarządowe, władze lokalne oraz organizacje międzynarodowe zarejestrowane na terenach objętych wsparciem. W Polsce obejmuje on wydzielone podregiony w czterech województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim i mazowieckim. Każdy projekt musi być realizowany w tzw. partnerstwie transgranicznym, tzn. że musi w nim uczestniczyć co najmniej dwóch partnerów – jeden z Polski i jeden z Białorusi lub z Ukrainy.

Wnioskodawcy mogą starać się o od 100 tys. do 4 mln euro (do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Dotacje można przeznaczyć na projekty infrastrukturalne, inwestycje i tzw. miękkie.  Inwestycje infrastrukturalne mogą być realizowane tylko w podregionach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy UE.

W pierwszym konkursie do rozdysponowania było 16,1 mln euro. Złożono 307 wniosków o dofinansowanie o wartości 187,2 mln euro. Do projektów wpisało się łącznie 149 partnerów z Białorusi, 478 z Ukrainy i 419 z Polski. Ostatecznie zatwierdzono 21 projektów w tym inwestycje: „Rozwój infrastruktury transportowej wokół Kanału Augustowskiego" oraz „Komunikacja bez granic - tworzenie transgranicznej sieci informacyjno-turystycznej".

- Zaletą tego programu jest nie tylko możliwość dofinansowania projektów z różnorodnych dziedzin w zależności od lokalnych potrzeb regionów przygranicznych, ale także równy dostęp do środków dla partnerów z Polski, Białorusi i Ukrainy – podkreśla Andrzej Słodki, ekspert ds. programu.

Całkowity budżet ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wynosi 186,2 mln euro.