Dzięki tym inicjatywom liczymy, że pieniądze europejskie łatwiej trafią do samorządów i przedsiębiorców. MRR we współpracy z resortami wdrażającymi fundusze europejskie zidentyfikowało najważniejsze działania, które składają się na kompleksowy projekt przyśpieszający realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

[srodtytul]Zaliczki dla wszystkich[/srodtytul]

Zasadnicza zmiana, która obowiązuje od 12 lutego, to rozszerzenie katalogu podmiotów mogących korzystać z zaliczek na projekty. Nowelizacja rozporządzenia uprawnia do korzystania z zaliczek wszystkich beneficjentów, nie wyłączając przedsiębiorców. Dla projektów, w których środki będą przekazywane w formie zaliczki, podniesiona została wartość progu zabezpieczenia w formie weksla in blanco na 4 mln zł. Wprowadzone zostały również przepisy umożliwiające beneficjentom z podsektora rządowego wypłacanie zaliczki wykonawcom bez ustanowienia i wniesienia przez nich zabezpieczenia, gdy wartość zaliczki nie przekracza 5000 zł. Chcemy również zapewnić szersze wykorzystanie zaliczek przez samorządy terytorialne, co ograniczy konieczność finansowana projektów z innych źródeł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaproponowało również mechanizmy motywujące do przyspieszania wydatkowania środków unijnych. Zdecydowano się wprowadzić elementy konkurencji między programami operacyjnymi, w ramach których sukces w szybkim i efektywnym wdrażaniu będzie oznaczał uzyskanie dodatkowych środków pochodzących ze specjalnie utworzonej tzw. krajowej rezerwy wykonania, liczącej 1,3 mld euro. Samorządy mogą się starać o dodatkowe środki z puli dla RPO, na którą przypada ponad 500 tys. euro. Kwota ta posłuży na wzmocnienie samorządów najsprawniej realizujących swoje programy.

[srodtytul]Łatwiej dla dużych[/srodtytul]

Dodatkowo zmiany w przepisach UE umożliwiać będą m.in. szybsze przekazywanie środków dla projektów dużych (o wartości powyżej 25 mln – projekty środowiskowe oraz 50 mln – projekty infrastrukturalne). Dla nich wnioski płatnicze będzie można składać jeszcze przed ostateczną decyzją Komisji Europejskiej o przyjęciu tych projektów do współfinansowania.

Jeszcze w tym roku przewidujemy skorzystanie z tej możliwości. Aby jednak tak się stało, potrzebne są pewne zmiany w procedurach wdrażania funduszy UE w Polsce, umożliwiające szybsze generowanie wniosków płatniczych (rozliczanie) dla dużych projektów planowanych do finansowania z UE, będących obecnie w fazie przygotowania lub realizacji z wykorzystaniem źródeł krajowych.

Zastosowanie tych usprawnień umożliwi szybsze pozyskiwanie przez budżet państwa środków z budżetu unijnego oraz zapewni płynność finansowania największym inwestycjom. W procesie usprawniania wydatkowania zostaną dodatkowo przedstawione propozycje dalszych korzystnych zmian dla budżetu państwa i systemu finansów publicznych, m.in. w sposobie przekazywania środków unijnych samorządom terytorialnym oraz finansowania inwestycji realizowanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (część 83).

W ramach pakietu przyspieszeniowego MRR planuje w najbliższym czasie przedstawienie działań służących poprawie funkcjonowania systemu wdrażania funduszy UE. Zaproponowane zostaną nowe standardy sposobu i szybkości oceny wniosków, podpisywania umów oraz rozliczania. Zależy nam na skróceniu czasu upływającego pomiędzy wypłatą środków na rzecz beneficjenta, ich certyfikacją, przekazaniem KE i refundacją wydatków przez KE na rachunek Ministerstwa Finansów.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

[i]Autorka jest ministrem rozwoju regionalnego.[/i]