Polska przegrała przed Trybunałem ws. stawki VAT od dostawy towarów na cele ochrony przeciwpożarowej

Poprzez zastosowanie obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy dyrektywy VAT.

Aktualizacja: 18.12.2014 12:54 Publikacja: 18.12.2014 11:43

Polska przegrała przed Trybunałem ws. stawki VAT od dostawy towarów na cele ochrony przeciwpożarowej

Foto: www.sxc.hu

Tak orzekł dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Komisja przeciwko Polsce (sygn. sprawy: C-639/13).

Okoliczności sprawy

W 2011 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym zarzuciła jej stosowanie, z naruszeniem przepisów dyrektywy 2006/112, obniżonej stawki VAT do dostaw towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Władze polskie udzieliły odpowiedzi na to wezwanie, zobowiązując się do zmiany spornych przepisów ustawy o VAT. Jednakże w 2012 r. Polska poinformowała Komisję, że nie przewiduje zmiany przepisów dotyczących zastosowania obniżonej stawki VAT do dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

W 2013 r. Komisja wystosowała do Polski uzasadnioną opinię. Uznawszy stanowisko zajęte przez to państwo członkowskie w piśmie z dnia 23 kwietnia 2013 r. za niewystarczające, Komisja postanowiła wnieść do Trybunału niniejszą skargę.

Rozstrzygnięcie

Dzisiejszym wyrokiem Trybunał orzekł, że poprzez zastosowanie obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy dyrektywy VAT.

Trybunał podkreślił na wstępie, że dyrektywa VAT stanowi, że jednakowa stawka VAT, stawka podstawowa, która nie może być niższa niż 15%, ma zastosowanie do dostaw towarów i świadczenia usług. W drodze odstępstwa od tej zasady dyrektywa przyznaje państwom członkowskim uprawnienie do stosowania jednej lub dwóch stawek obniżonych VAT. Obniżone stawki VAT mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku do dyrektywy.

Zdaniem Trybunału, bezsporne jest, że towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej nie należą do żadnej z kategorii wymienionych w załączniku do dyrektywy. Wynika z tego, że Komisja słusznie twierdzi, iż dyrektywa nie pozwala, aby Polska w drodze odstępstwa od jej przepisów objęła dostawę takich towarów obniżoną stawką VAT.

Ponadto Trybunał podkreślił, że twierdzenia tego nie może podważyć argumentacja Polski dotycząca znaczenia ochrony przeciwpożarowej i trudności związanych z jej finansowaniem, ponieważ argumenty natury społeczno-politycznej nie mogą uzasadniać naruszenia przez państwo członkowskie przepisów dyrektywy VAT.

Trybunał stwierdził zatem, że poprzez zastosowanie obniżonej stawki VAT do dostaw towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy dyrektywy.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność