KDPW Nowe usługi podnoszą konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego

Grudzień sprzyja podsumowaniom i refleksji nad kończącym rokiem. Jaki był? Czy spełnił nasze oczekiwania? Czy zrealizowaliśmy zamierzone cele? Chociaż rok 2021 był trudnym czasem z uwagi na trwającą wciąż pandemię, patrząc obiektywnie na to, co działo się na rynku kapitałowym, bez wątpienia można stwierdzić, że był to rok wyjątkowo dobry.

Publikacja: 21.12.2021 23:00

Opinia Partnera

Wysokie obroty na giełdzie, nowe spółki, rosnąca kapitalizacja i główne indeksy spowodowały, że na rynku przybyło nowych inwestorów indywidualnych. Według danych, które KDPW otrzymuje z banków oraz domów i biur maklerskich, na koniec listopada br. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 mln 356 tys. To o ponad 26 tys. więcej niż na koniec 2020 r. i aż o 110 tys. więcej wobec danych z końca roku 2019. Rośnie także aktywność inwestorów – ponad 20 proc. rachunków maklerskich jest aktywnych, czyli zawierane są na nich transakcje. Dwa razy więcej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu.

Grupa Kapitałowa KDPW tworzy infrastrukturę, bez której nie byłoby w Polsce nowoczesnego, bezpiecznego i efektywnego rynku kapitałowego. Wchodzące w jej skład Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP są kluczowymi dostawcami usług z zakresu rejestrowania, przechowywania, rozrachunku i rozliczania papierów wartościowych. To był także dobry rok dla naszej Grupy kapitałowej. Udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone cele, a dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań i usług – mamy nadzieję – podnieśliśmy jakość całego polskiego rynku kapitałowego.

Grupa KDPW wciąż się zmienia, podążając za nieustannie pojawiającymi się i ewoluującymi potrzebami i oczekiwaniami rynku, ale też w związku z koniecznością dostosowania do ciągle zmieniającego się otoczenia, tak prawnego, jak i technologicznego. Każdego roku paleta usług oferowanych przez GK KDPW jest więc coraz szersza. Tak było i w 2021 r.

Papier przechodzi dla historii

1 marca br. wszedł w życie obowiązek powszechnej dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, wynikający z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 30 sierpnia 2019 r. Od tego dnia wszystkie akcje mają postać elektronicznych zapisów w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych. Wraz z dematerializacją akcji ukoronowany został proces znoszenia dokumentowej formy papierów wartościowych na polskim rynku kapitałowym, zapoczątkowany wraz z jego powstaniem w 1991 r. Papier wartościowy pozostaje więc papierowy już tylko z nazwy, bo od 1 marca 2021 r. jest już jedynie zapisem w systemach teleinformatycznych.

ISIN z aplikacji

Miesiąc przed wprowadzeniem obowiązku dematerializacji, czyli na początku lutego, KDPW uruchomił aplikację do automatycznego nadawania papierom wartościowym kodów ISIN (wraz z kodami CFI i FISN), która usprawniła proces dematerializacji. Aplikacja dostępna jest w Portalu usług Grupy KDPW i umożliwia ekspresowe pozyskanie kodów. Zastąpiła ona dotychczasowy manualny model nadawania kodów ISIN.

eVoting-board, czyli zdalne głosowanie zarządów i rad nadzorczych

Wychodząc naprzeciw pandemicznym potrzebom zarządów i rad nadzorczych w zakresie organizowania i obsługi posiedzeń oraz głosowań w trybie zdalnym, od kwietnia w ofercie KDPW pojawiła się usługa eVoting-board. Bazuje na wcześniejszych doświadczeniach związanych z obsługą walnych zgromadzeń, z opcją głosowania w modelu zdalnym.

System umożliwia też oddawanie głosów poza posiedzeniami, z dowolnego miejsca, również za pomocą smartfona. Niezaprzeczalność, poufność oraz bezpieczeństwo zapewnia odseparowana architektura informatyczna i technologia blockchain. Usługa kierowana jest do spółek, których akcje są zarejestrowane w KDPW. Składa się z dwóch komponentów: aplikacji Organy Statutowe – Głosowania, przeznaczonej dla emitenta jako instytucji, oraz aplikacji eVoting-board, dedykowanej członkom rad nadzorczych i zarządów.

Portal danych GK KDPW

3 lutego 2021 r. uruchomiona została pierwsza faza Portalu danych GK KDPW, dostępnego pod adresem data.kdpw.pl. Jego celem jest zastąpienie obecnego systemu prezentującego dane statystyczne produktem o wyższej jakości i nowych funkcjonalnościach. Docelowo w ramach Portalu danych prezentowane będą dane statystyczne dotyczące systemu rozrachunku i rozliczeń, dane pochodzące z prowadzonych przez KDPW repozytoriów transakcji EMIR i SFTR oraz inne dane prezentowane obecnie w różnych miejscach na stronach prowadzonych przez KDPW i KDPW_CCP.

Uruchomienie Portalu danych, a tym samym skondensowanie danych statystycznych będących w posiadaniu GK KDPW w jednym miejscu, pozwoli na łatwiejsze dotarcie do poszukiwanych informacji. Prace nad docelowym modelem Portalu danych zostały rozłożone na cały 2021 r., co pozwoliło na dostosowanie się do pobierania danych, w szczególności w obszarze informacji odpłatnych, w przypadku których nastąpiła zmiana struktury i sposobu ich udostępniania.

Łatwiejsza komunikacja spółki z akcjonariuszami

Od września 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynikającymi z konieczności dostosowania do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II, na żądanie spółki giełdowej podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są zobowiązane udostępnić jej informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy oraz liczbę posiadanych przez nich akcji. W KDPW służy do tego specjalna aplikacja – Identyfikacja akcjonariuszy, która w maju tego roku została wzbogacona o nowe funkcjonalności, związane z identyfikacją akcjonariuszy spółek niepublicznych.

Z myślą o rynku

Grupa KDPW jako kluczowa instytucja infrastrukturalna aktywnie wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego i jego uczestników. Realizując strategię zwiększania skali działalności poprzez dywersyfikację przychodów i wprowadzanie nowych usług, systematycznie obniża opłaty, a także wprowadza czasowe obniżki opłat w celu pobudzenia wybranych segmentów rynku. Infrastrukturalny charakter spółek Grupy KDPW polega nie tylko na dostarczaniu uczestnikom rynku finansowego niezawodnych usług, ale także na kształtowaniu polityki opłat wspierającej rozwój rynku i działających na nim podmiotów.

W IV kw. tego roku Krajowy Depozyt wprowadził 13 czasowych obniżek opłat w zakresie rozrachunku transakcji, rejestracji papierów wartościowych oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych. Od kwietnia do października, czyli w okresie, w którym organizowanych jest najwięcej walnych zgromadzeń, KDPW obniżył opłaty za udostępnienie spółkom informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w nich. Natomiast od 1 lipca tego roku wprowadzono możliwość opłacania corocznych odnowień ważności kodów LEI z góry za okres od dwóch do pięciu lat.

Realizacja wszystkich tegorocznych projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych klientów i szerokiej współpracy ze wszystkimi interesariuszami rodzimego rynku kapitałowego, za którą serdecznie dziękujemy.

Przed nami kolejny rok i nowe wyzwania. W imieniu całej Grupy KDPW życzę wszystkim, aby był on równie dobry dla rynku kapitałowego, jak ten mijający.

Autor jest prezesem KDPW i KDPW_CCP

Opinia Partnera

Opinia Partnera

Wysokie obroty na giełdzie, nowe spółki, rosnąca kapitalizacja i główne indeksy spowodowały, że na rynku przybyło nowych inwestorów indywidualnych. Według danych, które KDPW otrzymuje z banków oraz domów i biur maklerskich, na koniec listopada br. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 mln 356 tys. To o ponad 26 tys. więcej niż na koniec 2020 r. i aż o 110 tys. więcej wobec danych z końca roku 2019. Rośnie także aktywność inwestorów – ponad 20 proc. rachunków maklerskich jest aktywnych, czyli zawierane są na nich transakcje. Dwa razy więcej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu.

Pozostało 90% artykułu
Materiał partnera
Jakoś to będzie... czy przezorny zawsze ubezpieczony?
Materiał partnera
Wzrost wartości Twoich finansów? – jak wykorzystać do tego lokaty i rachunek oszczędnościowy Santander Consumer Banku
Materiał partnera
Opakowania uzupełniające przyszłością branży kosmetycznej
Materiał partnera
Zarządzanie odpadami: inicjatywy, które zmieniają branżę
Materiał partnera
Pozwalamy łączyć oszczędności z troską o środowisko
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?