Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była w listopadzie br. o 0,3 proc. wyższa niż przed rokiem – podał GUS. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja ukształtowała się na poziomie o 0,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku.

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,0 proc., mebli – o 11,1 proc., maszyn i urządzeń – o 5,5 proc. , czy urządzeń elektrycznych – o 5,0 proc., Spadek produkcji wystąpił w 13 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,6 proc., napojów – o 12,2 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,9 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,3 proc., artykułów spożywczych – o 3,9 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 2,3 proc. – wylicza GUS.

Produkcja budowlana spadła w listopadzie o 1,6 proc.