Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim został przedłożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 24 marca przyjęła go Rada Ministrów, a teraz trafi do Sejmu.

- Wśród obcokrajowców rośnie zainteresowanie nauką języka polskiego. Wzrosła też potrzeba potwierdzenia jego znajomości. W latach 2012-2013 podwoiła się liczba osób zdających egzamin z języka polskiego – z ok. tysiąca do ponad dwóch tysięcy. Obecny system certyfikacji wymaga więc usprawnienia i poszerzenia dostępności - mówi minister Lena Kolarska-Bobińska.

Jej zdaniem na nowych rozwiązaniach skorzystają zagraniczni partnerzy gospodarczy i kandydaci na studia. To będzie też korzyść dla osób planujących związać swoje życie z Polską, starających się o polskie obywatelstwo. Zmiany wpłyną także na popularyzację języka polskiego za granicą – dodaje minister nauki.

Nowe przepisy mają umożliwić zwiększenie liczby miejsc przyznających certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego. Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów będą mogły uzyskać polskie i zagraniczne szkoły wyższe prowadzące studia z zakresu filologii polskiej. Również inne podmioty tj. szkoły językowe czy polskie instytuty za granicą będą miały szansę zostać ośrodkiem egzaminującym, jeśli od co najmniej trzech lat prowadzą lektoraty lub zajęcia z nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego.

Aby zwiększyć ilość centrów egzaminacyjnych, obecny system przyznawania certyfikatów zostanie zdecentralizowany. Jedyną instytucją, która posiada aktualnie uprawnienia do organizowania egzaminów, jest Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Zgodnie z projektem zostanie ona przekształcona w Komisję do Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Nowa instytucja odpowiadać będzie za koordynację sytemu oraz jakość przeprowadzanych egzaminów, w tym ocenę komisji egzaminacyjnych. Stronę organizacyjną przejmą ośrodki, które otrzymają uprawnienia.

Certyfikat będzie można uzyskać na 6 poziomach biegłości: A1, A2, B1, B2, C1, C2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (obecnie egzaminy są organizowane na trzech poziomach: B1, B2 i C2). W projekcie przewidziano również certyfikaty dla dzieci i młodzieży – te będzie można uzyskać na pierwszych czterech poziomach, do B2 włącznie.