Sprawa dotyczyła obywatela Nigerii, który zwrócił się do organów węgierskim o udzielenie azylu. Motywował to tym, że ze względu na swój homoseksualizm obawia się prześladowania w swoim państwie. Węgierscy urzędnicy powołali biegłego psychologa, którego ustalenia nie potwierdziły oświadczenia o orientacji seksualnej. Na tej podstawie odmówiono azylu.

W skardze do sądów węgierskiej obywatel Nigerii podniósł, że przeprowadzenie testów psychologicznych na potrzeby sporządzenia opinii poważnie naruszało jego prawa podstawowe oraz nie pozwalało na ocenę prawdziwości jego oświadczeń odnoszących się do jego orientacji seksualnej.

W czwartkowym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że dyrektywa w sprawie warunków nadawania statusu uchodźcy pozwala organom krajowym, w ramach rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu, na zwrócenie się do biegłego o sporządzenie opinii w celu dokładniejszego ustalenia, czy wnioskodawca rzeczywiście potrzebuje ochrony międzynarodowej. Jak jednak zaznaczono, że szczegółowe zasady regulujące sposoby sporządzania takiej opinii nie mogą naruszać praw podstawowych zagwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak prawo do poszanowania godności człowieka oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Trybunał podkreślił w tym względzie, że w ramach oceny oświadczeń wnioskodawcy odnoszących się do jego orientacji seksualnej krajowe organy i sądy nie mogą opierać swoich rozstrzygnięć wyłącznie na ustaleniach zawartych w opinii biegłego oraz nie mogą być nimi związane.

TSUE stwierdził ponadto, że wpływ sporządzenia takiej opinii na życie prywatne jest nieproporcjonalny w stosunku do tego celu. W ocenie Trybunału owa ingerencja jest szczególnie poważna, gdyż dotyka ona najbardziej intymnych aspektów życia wnioskodawcy.

Wyrok w sprawie C-473/16 F / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal