Ak­cje naj­więk­szej na świe­cie sie­ci han­dlujacej odzie­żą, wła­ści­cie­la m.in. mar­ki Za­ra, stra­ci­ły w Ma­dry­cie 4,2 proc. In­we­sto­rzy oba­wia­ją się, że skut­ki wa­hań kur­sów wa­lut na wscho­dzą­cych ryn­kach za­szko­dzą jej wy­ni­kom. Te wahania to m.in. skurek wy­co­fy­wa­nia się przez Fed z ultrałagodnej po­li­ty­ki pie­nięż­nej, ale też obaw o moż­li­we spo­wol­nie­nie chińskiej go­spo­dar­ki.

In­di­tex zwięk­szał sprze­daż po­przez agre­syw­ną eks­pan­sję na no­wych ryn­kach w Azji oraz  w Bra­zy­lii, chcąc ko­rzy­stać z szyb­ko ro­sną­cej tam kla­sy śred­niej, spra­gnio­nej mod­nej odzie­ży. To po­zwo­li­ło zwięk­szyć ob­ro­ty, ale moc­no­wy­sta­wi­ło go na ry­zy­ko kur­so­we.

Ale nie opi­nie o wpły­wie ry­zy­ka kur­so­we­go na no­to­wa­nie In­di­tek­su są nie­jed­no­znacz­ne. Je­den z ma­dryc­kich ma­kle­rów stwier­dził, że wie­lu in­we­sto­rów spo­dzie­wa się jed­nak zwyż­ki no­to­wań z po­wo­du per­spek­tyw wzro­stu na no­wych ryn­kach. - Mo­im zda­niem ak­cje mo­gą jesz­cze sta­nieć, ale naj­ni­żej do 102 al­bo 100 eu­ro - do­dał.

Ci­ti ob­ni­żył tym­cza­sem re­ko­men­da­cję z „ku­puj" do „neu­tral­nie" i ce­nę do­ce­lo­wą ze 130 do 120 eu­ro. „Zwięk­szy­li­śmy z mi­nus 3 do mi­nus 4 proc. na­szą oce­nę ujem­ne­go wpły­wu wa­lut w ca­ły 2014 r." - stwier­dził bank w no­cie dla inwestorów.

Z ko­lei fir­ma ma­kler­ska S&P Ca­pi­tal IQ pod­wyż­szy­ła re­ko­men­da­cję z „trzy­maj" do „ku­puj", bo spo­dzie­wa się so­lid­ne­go wzro­stu po­py­tu w 2015 r., któ­ry zwięk­szy ob­ro­ty Inditeksu o 4 proc.