Zmiana perspektywy ratingu SGB-Banku związana jest ze wzrostem kapitału własnego oraz współczynnika wypłacalności banku, poprawą jakości portfela kredytów, a także z wypracowaniem w 2019 r. zysku.

Lepsza sytuacja bilansowa

SGB-Bank w ubiegłym roku został dokapitalizowany przez akcjonariuszy kwotą 107,5 mln zł, co pozwoliło w dużym stopniu odbudować kapitał własny banku po wygenerowaniu w 2018 r. wysokiej straty netto (147 mln zł). W 2019 r. SGB-Bank wyemitował także bankowe papiery wartościowe na kwotę 150 mln zł, co wpłynęło na wzrost funduszy własnych. Przy jednoczesnym niewielkim obniżeniu łącznej ekspozycji na ryzyko (o 20 mln zł) łączny współczynnik wypłacalności wzrósł na koniec 2019 r. do 16,5 proc. (z 12,3 proc. na koniec 2018 r.).

EuroRating zwraca jednak uwagę na fakt, że jeszcze w pierwszej połowie 2019 r. SGB-Bank nie spełniał wymogów w zakresie współczynników wypłacalności Tier 1 i TCR. Ponadto agencja podkreśla, że nawet po dokapitalizowaniu przeprowadzonym w 2019 r. relacja kapitału własnego do sumy aktywów jest wciąż na bardzo niskim poziomie 3,2 proc. (wobec 3,1 proc. na koniec 2018 r.). Oznacza to, że bank nadal dysponuje jedynie niewielkim buforem kapitałowym, który mógłby zaabsorbować ewentualne straty.

SGB-Bank zaraportował spadek w 2019 r. udziału kredytów zagrożonych (NPL) w łącznym portfelu kredytów do 15,4 proc. z 19,1 proc. w 2018 r. W połączeniu z ogólną spadkową tendencją udziału kredytów na rzecz podmiotów niefinansowych w sumie aktywów banku z punktu widzenia oceny ryzyka banku fakt ten należy ocenić pozytywnie. Agencja zaznacza jednak, że udział złych kredytów jest wciąż wysoki (ok. 2-krotnie wyższy niż średnio w sektorze banków spółdzielczych. Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza wypracowanie przez SGB-Bank w 2019 r. dodatniego wyniku finansowego (po wygenerowaniu w poprzednim roku wysokiej straty netto). Zysk ten był jednak symboliczny, bowiem odpowiadał jedynie 0,1 proc. sumy posiadanych przez bank aktywów (wskazuje to na niską rentowność).

Co wpłynie na rating?

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: ewentualne kolejne dokapitalizowanie banku i istotny wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym oraz dalszy wzrost współczynników wypłacalności; dalszy istotny spadek udziału kredytów zagrożonych; znacząca poprawa wypracowywanych wyników finansowych; a także wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu SGB-Banku mogłyby wpływać: ewentualne generowanie strat; ponowny spadek wartości kapitału własnego lub dalsze pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym; spadek wartości regulacyjnych współczynników wypłacalności; ponowny wzrost wartości i udziału kredytów zagrożonych; a także ewentualne pogorszenie pozycji płynnościowej banku.