Ze średniej prognoz „Parkietu" wynikało, że Getin Noble może mieć w II kwartale 20 mln zł zysku netto. Później jednak bank opublikował raport bieżący, w którym wskazywał na spore odpisy. Według prognoz PAP analitycy spodziewali się 47 mln zł straty netto. Rok temu bank miał 1,1 mln zł zysku, zaś w I kwartale 97 mln zł straty.

Wspomniany raport bieżący informował, że w sprawozdaniu za I półrocze zostanie uwzględniony zysk dzięki sprzedaży Noble Funds TFI oraz odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji. W całym I półroczu bank ma 163 mln zł straty neto wobec 17 mln zł rok temu. Zadecydowały o tym głównie wysokie odpisy na kredyty (podobnie jak w poprzednich kwartałach) oraz wyższy poziom kosztów składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (będą już mniejsze w II półroczu).

Rosną dochody ale i odpisy

Wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł 327,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, to wynik na zbliżonym poziomie jak rok temu i w poprzednim kwartale. Wynik prowizyjny wyniósł 40,8 mln zł, urósł więc o 67 proc. rok do roku i o 4 proc. kwartał do kwartału, choć analitycy spodziewali się, że będzie nieco wyższy i sięgnie 43 mln zł.

Saldo odpisów z tytułu utraty wartości kredytów wyniosło aż 329 mln zł, tymczasem rynek oczekiwał odpisów na poziomie 207 mln zł. W całym I półroczu odpisy wyniosły 544 mln zł, podczas gdy rok wcześniej „tylko" 289 mln zł. Odpisy dotyczyły głównie kredytów hipotecznych (222 mln zl, zarówno złotowe jak i frankowe) oraz detalicznych (193 mln zł). Rok wcześniej było to odpowiednio 149 mln zł i 93 mln zł

Bank utworzył dodatkowo odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Open Finance w wysokości 47,6 mln oraz odpis z tytułu utraty wartości portfela wierzytelności hipotecznych przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 46,6 mln zł. Ponadto doszło do przeszacowania wartości posiadanych nieruchomości inwestycyjnych (przede wszystkim gruntów niezabudowanych) o kwotę 71,7 mln zł.

Koszty w II kwartale wynosiły 212 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (207 mln zł).

Powrót do zysków w przyszłym roku

Parę dni temu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zaktualizowany program naprawczy Getin Noble Banku. Podano, że zawierają przewidziane na 2017 r. działania zakładające zwiększenie rezerw na aktywa oraz poprawę fundamentów, tak aby umożliwić nam w 2018 roku powrót na ścieżkę wzrostu rentowności. KNF wydłużyła okres obowiązywania planu do 2021 r., co oznacza, że w tym okresie Getin Noble Bank nie będzie płacił podatku od aktywów (oszczędza zatem rocznie ok. 160-170 mln zł netto).

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ

Suma bilansowa grupy na koniec czerwca wyniosła 64,5 mld zł i była niższa o 3,1 proc. w stosunku do końca grudnia 2016 roku. Depozyty zmalały o 1,6 mld zł (tj. o 2,9 proc.) zaś saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 2 mld zł (tj. o 4,3 proc.), co wynika ze strategii koniecznej z powodu napiętej sytuacji kapitałowej. Bank spełnia wymogi KNF. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec II kwartału wyniósł 15,84 proc., a współczynnik kapitału Tier1 12,29 proc.