Ustrój i kompetencje

Partnerzy społeczni to skarb dla gmin

Konsultowanie aktów prawa lokalnego i regionalnego z myślą o rozwojugospodarczym to pięta achillesowa samorządu terytorialnego w Polsce
Władze samorządowe niechętnie konsultują projekty aktów prawa miejscowego ze społecznością lokalną i partnerami społecznymi. Niewykluczone, że opornych zmusi Komisja Europejska, która już interesuje się tą sprawą. Tymczasem to właśnie partnerzy społeczni i ich zaangażowanie w sprawy lokalne i regionalne mogą pomóc gminie, powiatowi czy województwu. Pod warunkiem że samorządowcy i przedsiębiorcy będą chcieli współpracować, a z tym niestety jest problem.
Władze samorządowe nie chcą zazwyczaj szerzej konsultować projektów prawa, bo obawiają się storpedowania ich inicjatywy. Z kolei partnerzy społeczni nie włączają się w prace gminy, powiatu czy województwa, bo często nic o nich nie wiedzą. To można zmienić, a w opinii Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym – nawet trzeba. Stąd pomysł samorządowego monitoringu legislacyjnego. Ma wzmocnić udział partnerów społecznych w procesie kształtowania prawa. Ich wiedza może być przydatna przy planowaniu kierunków i możliwości rozwoju gospodarczego gminy czy powiatu oraz opiniowaniu, konsultowaniu i korygowaniu dokumentów prawa lokalnego, które mają wpływ na gospodarkę. Mogą też tworzyć społeczne poparcie dla projektów sprzyjających rozwojowi gospodarki na danym obszarze, a nawet przeciwdziałać uchwalaniu złego prawa poprzez mobilizowanie do aktywności przedsiębiorców, których interesy zostałyby nim naruszone.
Przede wszystkim chodzi jednak o zwiększenie wiedzy partnerów społecznych o możliwościach uczestnictwa w polityce gospodarczej i tworzeniu prawa przez promowanie idei konsultacji społecznych w kluczowych dla regionu sprawach. Należą do nich np. strategie rozwojowe gminy czy planowanie przestrzenne. Chodzi m.in. o udział przedstawicieli środowiska w przesłuchaniach publicznych, w trakcie których uczestnicy mogą zadawać pytania i domagać się odpowiedzi na nie. Chodzi również o przekonanie władz samorządowych do korzyści, jakie płyną z konsultowania planowanych rozwiązań z lokalną społecznością. Pozwala to bowiem uniknąć niezadowolenia, licznych protestów, blokad dróg czy terenów przeznaczonych na inwestycje. A to będzie możliwe dzięki opracowaniu najlepszych praktyk w prowadzeniu konsultacji i określeniu zasad ich prowadzenia. Z punktu widzenia samorządu ułatwieniem może być: wyznaczenie osoby lub osób, które w gminie, powiecie czy województwie będą zarządzały procesem konsultacji; określenie uchwał i decyzji, których treść musi i może podlegać ocenie partnerów społecznych; ustalenie listy osób i organizacji, które mają opiniować projekty aktów; operacyjne przeprowadzenie konsultacji. A ponadto poinformowanie uczestników, w jakiej mierze wyniki konsultacji zostaną uwzględnione przy tworzeniu regulacji, publiczne ogłoszenie ich treści czy okresowa ocena udziału partnerów społecznych w tworzeniu regulacji samorządowych. A ponieważ partnerzy społeczni czy społeczności lokalne preferują różne formy podejmowania decyzji, istotne jest, aby konsultując projekty aktów prawa miejscowego, samorządowcy brali to pod uwagę. A możliwości jest wiele. Wystarczy wspomnieć o referendach, analizie potrzeb lokalnych, kontaktach z radnymi, ankietach, panelu obywatelskim, forach dyskusyjnych, komitetach doradczych, spotkaniach publicznych czy chociażby o promocji w mediach lokalnych. Najważniejsze jest jednak przełożenie uzyskanych w trakcie konsultacji opinii na politykę, strategię i projekty. Niestety, wciąż spora grupa samorządów nie jest zainteresowana zwiększeniem udziału partnerów społecznych na etapie stanowienia prawa. Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi na szczeblu samorządowym pozwala na lepsze stanowienie prawa. Niestety, w tej dziedzinie mamy wiele do zrobienia. Wprawdzie grupa samorządów ma wypracowane dobre praktyki w tym względzie, ale niestety większość albo nie ma właściwych partnerów społecznych, albo też traktuje proces konsultacji jak balast. Pomysł samorządowego monitoringu legislacyjnego, który był realizowany jako projekt współfinansowany ze środków UE, ma pokazać samorządowcom możliwości, jakie stwarza konsultowanie projektów prawa lokalnego z partnerami społecznymi. Ma też przekonać przedsiębiorców do włączania się do tych konsultacji. Pokaże stronom, jak można monitorować proces legislacyjny na szczeblu samorządowym i w jakim stopniu organizacje przedsiębiorców mogą wziąć udział w tym procesie. Więcej na stronie: www.iped.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL