fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Dy­rek­to­rzy szkół chcą zmian w Karcie nauczyciela

Dy­rek­to­rzy szkół chcą zmian w Karcie nauczyciela
Fotorzepa, Piotr Nowak
Dy­rek­to­rzy szkół chcą zmian w Karcie nauczyciela. Proponują m.in. egzaminy państwowe dające uprawnienia do pracy z uczniami
Ogól­no­pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Ka­dry Kie­row­ni­czej Oświa­ty (OSK­KO) zrze­sza­ją­ce bli­sko 5 tys. dy­rek­to­rów szkół prze­sła­ło Kry­sty­nie Szu­mi­las, mi­ni­ster edu­ka­cji, ­sta­no­wi­sko w spra­wie sta­tu­su za­wo­do­we­go na­uczy­cie­la. OSK­KO po­dob­nie jak sa­mo­rzą­do­w­cy pro­po­nu­je, aby Kar­ta do­ty­czy­ła na­uczy­cie­li pra­cu­ją­cych bez­po­śred­nio z ucznia­mi i okre­śla­ła licz­bę go­dzin po­za pen­sum, któ­rą mają spę­dzić w szko­le.
– W tym cza­sie mo­gą m.in. pro­wa­dzić za­ję­cia po­za­lek­cyj­ne, opie­ko­wać się sta­ży­sta­mi, uczest­ni­czyć w ze­bra­niach – mó­wi Ma­rek Ple­śniar, pre­zes OSK­KO. Dy­rek­to­rzy chcą też, aby wy­na­gro­dze­nie by­ło wy­pła­ca­ne z do­łu, tak jak w przy­pad­ku wszyst­kich in­nych pra­cow­ni­ków, a wy­miar urlo­pu wy­no­sił 52 dni. W ra­mach tej pu­li na­uczy­ciel miał­by pra­wo do urlo­pu na żą­da­nie – obec­nie nie ma ta­kiej moż­li­wo­ści.
Nie tylko samorządowcy zgłaszają ostatnio propozycje zmian w Karcie
OSK­KO chce jed­nak przede wszyst­kim zmie­nić za­sa­dy do­stę­pu do za­wo­du. Pro­po­nu­je, aby uczel­nie pro­wa­dzą­ce kie­run­ki na­uczy­ciel­skie obo­wiąz­ko­wo spraw­dza­ły pre­dys­po­zy­cje kan­dy­da­tów. – We wrze­śniu mo­gli­by oni też w ra­mach mie­sią­ca zerowego od­by­ć prak­ty­kę w szko­le. Dy­rek­tor wy­sta­wiał­by im oce­nę – wy­ja­śnia Ple­śniar.
Po­nad­to prze­pust­ką do za­wo­du był­by pań­stwo­wy eg­za­min prze­pro­wa­dza­ny po­za uczel­nią.
– Mu­si być po­zy­tyw­na se­lek­cja, bo od ja­ko­ści dy­dak­ty­ków za­le­żą wy­ni­ki uczniów – pod­kre­śla Ple­śniar.
Z tym po­glą­dem zga­dza­ją się związ­ki, za­rów­no NSZ So­li­dar­ność jak i ZNP.
Dy­rek­to­rzy chcą też de­cy­do­wać o tym, czy przy­znać na­uczy­cie­lo­wi wyż­szy sto­pień awan­su za­wo­do­we­go. Obec­nie o tym, czy da­na oso­ba zo­sta­nie na­uczy­cie­lem dy­plo­mo­wa­nym, roz­strzy­ga ko­mi­sja po­wo­ła­na przez ku­ra­to­ra oświa­ty, a w ko­mi­sji spraw­dza­ją­cej kan­dy­da­tów na na­uczy­cie­li mia­no­wa­nych za­sia­da je­go przed­sta­wi­ciel. – Do­pó­ki nie zo­sta­ną zmie­nione za­sa­dy wy­ła­nia­nia ka­dry kie­row­ni­czej i po­pra­wio­na ja­kość jej pra­cy, nie zgo­dzi­my się na ta­kie zmia­ny – mó­wi Sławomir Bro­niarz, prezes ZNP.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA