fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik ustaw z 22 maja 2012

Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 16 maja 2012 r. (poz. 561) zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach; wejdzie w życie 6 czerwca.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2012 r. sygn. akt K 7/10 (poz. 562); sędziowie TK uznali m.in. że art. 4 pkt 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim stanowi, że sędziowie, o których mowa w tym przepisie, stają się, odpowiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych, które stanowią ich miejsce służbowe, nie jest niezgodny z konstytucją.
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 9 maja 2012 r. (poz. 563) zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin; wejdzie w życie 6 czerwca.
Rozporządzenie ministra finansów z 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (poz. 565)
Rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z 16 maja 2012 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru (poz. 564)
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 17 maja 2012 r. (poz. 566) w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną; wejdzie w życie 4 czerwca.
Ustawa z 10 maja 2012 r. (poz. 567) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym; obowiązuje od 22 maja.
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2012 r. (poz. 568) w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Okonka w województwie wielkopolskim; obowiązuje od 23 maja.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA