fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zamówienia publiczne: odwołanie nie może być wysłane faksem

www.sxc.hu
Nie można do postępowania odwoławczego przystąpić, wysyłając pismo faksem
Krajowa Izba Odwoławcza może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, jeśli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a do postępowania po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. Tak było w rozpatrywanej przez Izbę sprawie. Wprawdzie jeden z wykonawców chciał przystąpić do postępowania, ale podjęte przez niego czynności były nieskuteczne.
Zgodnie z prawem zamówień publicznych zgłoszenie przystąpienia wnosi się w terminie trzech dni od otrzymania kopii odwołania. Konieczne jest faktyczne doręczenie zgłoszenia przystąpienia prezesowi KIO.
W omawianej sprawie zamawiający 19 września 2011 r. powiadomił wykonawców o złożeniu odwołania, wzywając ich do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Następnego dnia jeden z wykonawców wysłał zgłoszenie przystąpienia faksem. 21 września nadał je na poczcie, ale do KIO wpłynęło dopiero po dwóch dniach.
Prawo zamówień publicznych nie wiąże żadnych skutków prawnych z wniesieniem do prezesa KIO zgłoszenia przystąpienia w formie faksu. Zgodnie bowiem z treścią art. 185 ust. 2 ustawy zgłoszenie przystąpienia wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przepisach prawa zamówień publicznych po nowelizacji z 2 grudnia 2009 r. brak także domniemania, że złożenie zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego na poczcie jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa Izby. Należy więc uznać, że zgłoszenie przystąpienia wniesiono z uchybieniem ustawowemu terminowi. Ze względu na to, że zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a do postępowania odwoławczego nie przystąpił skutecznie żaden wykonawca, KIO wydała postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.
sygnatura akt 2015/11
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA